ד"סשת םילשורי םוי

םילשורי םויל הפהפי סקט וניכה תינרוא לש העויסב הרימ הרומהו 'ג התכ
תונומת דוע....