.ס"היבב זוחמה תלהנמ רוקיב
רוקיבל ,זכרמ זוחמ תלהנמ ,בל הנפד 'בגה השארבו תחלשמ העיגה 16.1.06 'ב םויב
.ס"היבב
דרשמ רבוד ,ןיקבר הקבר 'בגה ךוניחה ףגא תלהנמ ,השנמ רמ הצעומה שאר וחכנ תחלשמב
םיפסונ םיגיצנו ךוניחה דרשממ תוחקפמו םיחקפמ ,ירא-ןב הנח 'בגה ס"היב תחקפמ ,ךוניחה
.דרשמהמ
ידעי ,ס"היב תא םהינפב הגיצהו ,ס"היב תירפסב םיחרואל םינפ תלבק הכרע ס"היב תלהנמ
ונמזוה םיחרואה .תיחכונה םידומילה תנשב רבוע ס"היבש םיכילהתהו ס"היב תויומידקו
,'ח התכב רועשב היפצל
.ונינד ייסוי ס"היב תצעוי תייחנהב םידמול םה ותוא ,רושיגה אשונב הנדס הכרענ םש
ס"היב תויומידק ןיב בוליש וניה רושיגה .תינשוש התכה תכנחמו ייסוי י"ע הרבעוה אנדסה
חופיט ןעמל ךילהתמ קלח הניה םיחרואה וחכנ הבש תיגוגדפה היצאוטיסה .חטשב םיכרצה ןיבל
.ירפס-תיבה םילקאה רופישו
.דובכב ךכב ודמעו , םיטנוולרה םיאשונב היחרואו זוחמה תלהנמ י"ע ולאשנ 'ח התכ ידימלת
.ס"היבו התכה יכרצל המילהבו רשקב עדיו ,אשונב תואיקב וחיכוה םה
רויצ השיגה ה התכ תדימלת ןח תיריא :זוחמה תלהנמל יש ושיגה םידימלתה רוקיבה םותב
השדקהה תא הארק 'ח התכ תדימלת שובד הנאידו ,םידלי ןיב תרושקתה חופיט אשונב הרייצש
.יחימע לש וטע ירפמ ריש תולימ הללכש

ןאכ תונומת דוע