2005 רבמצד םירוה םוי
'ח התכ - דועו תוגוע תריכמ
תונומתה תיירלגל