2005 ל"ז ןיבר קחציל ןורכזה סקט
תופסונה תונומתה לע הצינל הדות