ה"סשת המיולש ץורמ
,בר םולש םירוהל


ישיש םויב ,הבוטה תרוסמה דיכ ל"ז המיולש ץורמב ףתתשהל םינמזומ םכנה
.8.15 העשב 19.11.04

.יבצ - רינ בשומ ידסיממ ל"ז דלפנרוק המלש לש ורכזל הנש ידימכ ,ךרענ ץורמה

.הכירבה תמוצל םולש ןב תמוצ ןיב שיבכב ךרעי ץורמה

. 10.15 העשב ס"היב רצחב ךרעי םויסה סקט

אנ ,ןוגראב עויסלו םידליה ןוחטבו תוחיטבל הז םויב םורתלו רוזעל לוכיש ימ לכל הדונ
.ס"היבל תורישי תונפל

,םכתוארל חמשנ
ס"היב תלהנמ - הוור תירונ
ס"היב תווצו