'ו התכ - הגצה
תינוויה היגולותימה לע ודמל 'ו התכ ידלי , תורפסה ידומיל תרגסמב
,המרדל הרומה וסינ םע ףותישב, ולעה אשונה םוכיסלו
הנשה תונוע תועיבק תא ראתמה הנופסרפ רופיס עפומ תא
.תינוויה תוברתה יפל

תופסונ תונומת