םילשוריל לויט
ןאכ ץחל תופסונ תונומתל
...םילייטמ ונחנא םג
.םילשוריב ךרדומ רויסל ס"הב ירומ תווצ אצי םידומילה תנש םויס לגרל
."םימסקה דברמ"ב םירהצ תחוראב ונלחתה
. םיענו םיעט היה .הנשה םויסל תונטק תונתמ ןיכה םירומה דעו
ותיב דיל ונרבע,"םילוח רוקיב" םילוח תיב תא וניאר ,ופי 'חרבו םיאיבנה 'חרב ונרקיב
לש ותיב תא וניאר ךשמהב .ולומ תאצמנש תיפויתאה היסנכב ונרקיבו הדוהי ןב רזעילא לש
היסנכה תא וניאר םש , םיסורה שרגמ לא םשמו וכיט הנא תרייצה לש התיב תאו קוק ברה
לע תרדהנ תיפצתל ונעגה םויסל .עבטה תנגהל הרבחה תיבל ךפהש ףסונ הפי הנבמו תיסורה
.הלוכ ריעה
.םילשוריב תובהא לע םיניינעמ םירופיסב הוולמ היה ולוכ רויסה