רפסה תיבב טבשב ו"ט
טבשב ו"ט רדס
.תוברתה תיבב טבשב ו"ט רדס ךרענ ישיש םויב
.רדסה תא ולהינ 'ו התיכ ידליו תילגיס הרומה
םידליה םתיא דחיו ,םהילע וכריבו ,גחל םידחוימה םילכאמה לע ורפיס 'ו התיכ ידלי סקטב
.ןיי ותשו וילע וכריב 'ו התיכ ידליש לכאמ לכמ ומעט
.ונהנו םיריש ורש םלוכ תוכרבה ןיב


'ה התכ ,רמע ריש :הבתכ

(טיברש יתורו ןח יקימ) טבשב ו"ט רדסמ תונומת
םידימלת תצעומ לש טבשב ו"ט תוליעפ
הזילע הרומה הנגריא תוליעפה תא.טבשב ו"טל תפסונ תוליעפ רפסה תיבב הכרענ ישילש םויב
תעיטנ ,ריינ רוזחימ ,םיצבשתו םינודיח לש תונחת םש ויה .םידימלתה תצעומ םע לאירפ
!ףיכ היה .תוקריו תוריפמ םילספ תנכהו ,םיליתש

רמע ריש: הבתכ

ןאכ וצחל תופסונ תונומתל