הרובגלו האושל ןורכזה םוי סקט
19/4/04
.הנליא הרומה לש תכרדהב 'ז התיכ י"ע הנשה ןיוצ הרובגלו האושל ןורכיזה םוי סקט
ןאכ ץחל תופסונ תונומתל