ה"סשת ל"הנש - םיעוראו םיגח יסקט
עוראה/גחה תנגראמה התכה ךיראת
הנשה שאר 'א התכ תלבק סקט תינשושו הניד /'ז+'ב תותכ 10.9.04 'ו םוי
ןיבר קחציל ןורכזה םוי תילגיס / 'ה התכ 27.10.04 'ד םוי
הכונח תותכה לכ 8.12.04 'ד םוי
.ה-א "רדס"/טבשב-וט תילגיס+לחר / 'ו התכ
הנליאו תינשוש / ח-ז תותכ
25.1.05 'ג םוי
החפשמה םוי הביבא/'ד התכ + ירפס -תיב 9.2.05 'ד םוי
םירופ ירפס-תיב 23.3.05 'ד םוי
חספ ירפס-תיב 13.4.05 'ד םוי
האושל ןורכזה םוי תינשוש / 'ז התכ 5.5.05 'ה םוי
ל"הצ יללחל ןורכזה םוי הנליא / 'ח התכ 11.5.05 'ד םוי
םילשורי םוי תילד /'ג התכ 6.6.05 'ב םוי
תועובש ילרישו ןורש / 'א תותכ 10.6.05 'ו םוי

:תודועת תקולחו םירוה ימי ןונכת

20.9.04 'א םוי : תיללכ םירוה תפיסא
.(רבמבונ תליחתב םייקתי םירוה םוי) 8.12.04 'ח התכ תודועת / 'א שילש םויס
תליחתב ומייקתי םירוה ימי) .'ז -'א תותכ תודועת - 28.1.05 'א תיצחמ םויס
.(רבמצד
.(ראורבפ תיצחמב םייקתי םירוה םוי ) .13.4.05 'ח התכ תודועת / 'ב שילש םויס
.( יאמ תליחתב ומייקתי םירוה ימי ). 30.6.05 'ח-'א תותכ תודועת /ל"הנש םויס