ה"סשת הלבק תועש
שארמםואת י"פע -העש הלבק םוי עוצקמ / דיקפת הרומה םש *
שארמ םואת ישיש םוי תלהנמ תירונ הוור 1
11:50 - 11:00 ןושאר םוי 1א התיכ תכנחמ ןהכה ילריש 2
13.30 - 12.45 ישילש םוי 2א התכ תכנחמ שולל ןורש 3
12.45 - 12.00 ישיש םוי 'ב התיכ תכנחמ הניד םחש 4
10.50 - 10.00 ישימחו ןושאר םוי 'ג התכ תכנחמ יחרזמ תילד 5
11.50 - 11.00 ןושאר םוי 'ד תותיכ תכנחמ הביבא יקארשמ 6
9.30 - 8.50 ןושאר םוי 'ו-'ה התיכ תכנחמ תילגיס ןאינפרוא 7
12.50 - 12.00 יעיבר םוי 'ז התכ תכנחמ רב תינשוש 8
9:30 - 8:50 ינש םוי 'ח התיכ תכנחמ הנליא םוחנ 9
10.50 - 10.05 ישילש םוי הקיטמתמ תור רימא 10
11.50 - 11.00 ינש םוי םיעדמ לחר ץיברוג 11
13.30- 12.45 יעיבר םוי 'ו 'ה תיעוצקמ הזילע לאירפ 12
10.50 – 10.05 ןושאר םוי תילגנא היער ןייטשטכיל 13
11.50 - 11.00 ישילש םוי תילגנא בל לעי 14
13.35 * ישימח םוי ינפוג ךוניח יול דרו 15
10.50 - 10.00 ינש םוי תיברע הילמע לדיר 16
* ישימחו יעיבר ,ןושאר םימי תבלשמ הרומ הנואיש דלונירג 17