,םולש םירוהל
.ץראב רפסה יתבב תעמשמה אשונב ןיחומ רועסל םידע ונא הנורחאה הפוקתב
ףא םיתעל שי .םילבוקמ םיכרעו תותימא תסירק לש הפוקתב םייח ,ירעצל ,ונלכ ונא
איה השוחתהו ,יאדו אוהש רבד ןיא .םירוהה תא םיליבומ םידליהו הליבומ "הנפואה"ש
.םיכרד תמיסחו ןדבא לש

ץראב ,תישונאה הרבחה ,ונתוא ךפוה תינרדומה הרבחב תועדהו םיכרעה יוביר יכ הארנ
םיאצומ ,ונידלי תא םיכנחמה ,םירומו םירוה ,ונא .ונידלי ךוניחב םינוא ירסחל םלועבו
םירבוע םירגובמה ףא םיתיעל ,םהיפלכ גהננ הב ךרדב םיטבלתמ םעפ אל ונמצע תא
.ךוניחב הנוכנ הניא וז תיבקע אל ךרד :הלילח רזוחו הינשל תחא תוינוציקמ
ונתוא תוארל םישקבמ ונידלי .ונידלי ךוניחב ונדיקפת והמ ונימצע תא לאשנ ואוב
תאזו ,תויבקע תויכוניח תודמע ילעב םייתוכמסו םייתועמשמ םירגובמ – םירגובמה
:רתויב הלענ הרטמל
! ונידלי לומ םינוא ירסח דומעל אלו ,תויבויח תויוגהנתה ןזאל םיבייח ונא
!ונידלי ןעמל ונתוכמסו ונתוחכונ תא ונמצעל ריזחנ דחי ונלוכש בושח

יכרעו ןתיא סיסב ווהיש םירגוב רוצילו תונבל ידכ םיכרע םידליל קינעמ ס"היב
.תילארשיה הרבחל

:םהל םינתינה םיכרעל אמגודכ אלפנ יוטיב עובשה ונתנ 'ז התכ ידימלת
.הווצמ תונב/ינב תנש תא חתופה "םישרוש ברע" ךרענ 30.12.03 'ג םויב
הליהקב תובדנתהב ישיא ןפואב םיברועמ םידימלתה ,הז טקיורפ תרגסמב
.הניתנה ךרע םהב גפסנ ךכבו
.הישעו תונויצ ,םישרש תובדנתה ,םיכרע לש חור ץיפהו ,רתויב חלצומ היה ברעה

!םירוההו םירומל םידימלתל חכ רשי

!!!ונידלי ךוניח ןעמל לעפנ דחיב ואב


,בר דובכב


תירונ הוור
ס"היב תלהנמ