תלהנמה רבד
6.9.04
,םירקי םירוהו םידימלת
.תחלצומו הבוט העשב הלחה םידומילה תנש

הנחלשתש תועדוהה י"פע ברע/צ"החא תועשב 20.9.04 'ב םויב הנמייקתת םירוהה תופיסא
.הנשה שאר תשפוח רחאל דימ םכילא


.הדיחא תשובלת אשונב תווצהו םירוהה ,םידימלתה ףותיש לש ךילהת םיליחתמ ונא
.ךשמהב םיטרפ .אשונב העבצהו ןויד תמב תארקל הנכה לולכיו עובשה רבכ לחי ךילהתה


.ונרפס תיבב החלצ ךרד תכרבב 'א תותכ ידימלת תא םיכרבמ ונלוכ ונא

10.9.04 ישיש םויב םייקתיש 'א תותכ ידלי תלבק סקטל םינמזומ םכנה
!םכתוארל חמשנ .ס"היבב 8:30 העשב


,ןוחטבו םולש תנש ,הבוט הנש תכרבב
!!!תחלצומו הרופ םידומיל תנשו
רפסה תיב תלהנמ ,הוור תירונ