ס"יב יווהמ תונומת
1 ס"יב ןעמל םירוה
2 ס"יב ןעמל םירוה
ס"יב ןעמל םידימלת
ד"סשת - ל"ז ןיבר קחצי לש ורכזל סקט

ג"סשת םידימלתה תצעומל תוריחבב תולוקה תריפס
ג"סשת רדס ליל
ג"סשת םירופ
ג""סשת םירופ
ג"סשת טרופסה םלוא תחיתפ סקט
ס"יב תיירפס תחיתפ עוריאב ןח תחפשמ