2004 טרופס םוי
.טרופס םוי ונרפס תיבב ךרענ 21.3.04 ןושאר םויב
ןהינימל תונחת וליעפה ח-ז תותיכ
(..תעבט תלחשה ,תפפועמ תחלצ ,לסל העילק)
לרומה תוכזב תודוקנב התכז התיכ לכ
!תויביטרופסה יפל ןבומכו

:טרופסה םוי תואצות
:ד-א
'ג התיכ -ןושאר םוקמ
'ב התיכ -ינש פוקמ
'ד התיכ -ישילש םוקמ

:ח-ה
'ז התיכ -ןושאר םוקמ
'ח התיכ-ינש םוקמ
'ה התיכ -ישילש םוקמ

,'ח התיכ תונב ןיבל םירומה תווצ ןיב קחשמ ךרענ ,םויה ףוסב
6-0 וחצינ תורומה רבד לש ופוסבו