2005 תואנקויד "ינא אוה הזה דליהו"
יפכ םמצע תא רייצל ושקבתנ וב ס"הב ידימלת לכ לש טקייורפ אוה "ינא אוה הזה דליהו"
.הארמ ךרד אלו םישיגרמ םהש
ראתמ יווקב העונת ,םיבוהא םיעבצ ומכ ,םיימינפו םיינוציח םינייפאמ ללוכ ןקוידה
...דועו
תא ורייצ ךשמהב .ףוג יעבצו לצו רוא ,תויצרופורפ ןהמ ודמל םידימלתה ךילהתה תליחתב
.םיינושארה תונורקעה פ"ע םמצע