המישנה תכרעמ
.המישנה תכרעמ הנבמ לש םימגד ונבו ,המישנה תכרעמ לע םיעדמב ודמל 'ה התכ ידימלת
ןאכ ץחל ,תונומתל