עבטב םירופ
.דועו האווסה ,רוזיח םשל עבטב תושופחת לע "עבטב הייבר "תרגסממב ודמל 'ח התכ ידימלת
ןאכ ץחל ,תונומתל