ןדיעו ןייעמ :ובתכו ומליצ
רפסה תיבב קנע טמחש חול
עובש תרגסמב וניכה 'ץיברוג לחר הרומהו 'ז התיכ ידימלת
!קנע טמחש חול הביבסה תוכיא

.דבלב םירזחוממ םירמוחמ םידימלתה וניכה םילכהו טמחשה חול תא

קחשל ולכוי םידימלתהו ,תותיכה ןיב םירינרוט וכרעי
.תוקספהב םג וב


!חמש גחו בוט עובש ונל היהיש זא