הקיטלתא תויורחת
רדהב הקיטלתאה ןוידטציאב 17.2.05 ךיראתב ומייקתה ח-ז תותיכל הקיטלתא תויורחת
: םיפתתשמה ,ביבא-לתב ףסוי-

המענ, גרבנייטש יתיא, ץפח ןדיע, רונמ ןתנוי , רגיצנד בדנ, לג רנע, יכאלמ רמות
.ורמשוק לבויו ןודד הודא, ןורושי יל, רכב ןייעמ, חנ יוניל, בגוי ותס, לאימע

.תורחתב םתופתתשהב ס"היב תא ודביכש םידימלתה לכל הדות
.הבוגל הציפקב ינשה םוקמב התייכז לע ןורושי ילל וניתוכרב

רדהב הקיטלתאה ןוידטציאב 16.3.05 ךיראתב ומייקתה ו-ה תותיכל הקיטלתא תויורחת
: םיפתתשמה ,ביבא-לתב ףסוי-

ריש, המיחפ ירימ , דימא לבנע, ביילוביח הילוי, ןהכ רוא , ומח ילריש, קודצ ןדרי
םהרבא ילואש, םדא רמוע, ןורושי ןב, ךורב רעס, לג ןחל, ץיבוקריס
. ןמרביל דודו

.תורחתב םתופתתשהב ס"היב תא ודביכש םידימלתה לכל הדות

תונומתה
,רדהנ רבד איה החלצה
.רשואמ םדאה תא השועש רבד איה
,םלוס ומכ החלצהה
,םיבלש הברה םע
.םיספטמ הגספל םוי לכבשכ
םיבלשב תולעל םיצור ונלוכ
...םיעדוי ונניא םימעפ הברה ךא
- ןכלו
– ןושארה ללכה
.ןוצרו הנומא
– ינשה ללכהו
,"ינא" – תויהל אוה
.ינשב דחא בשחתהל דימתו
םיללכ ןומה דוע שיו
םיכויחו החמש ומכ
!תועבצא קיזחהלו תולעל ...המידק זא
.םיכייחמ ןיידע ונחנא םיפחוס תונוחצינ תויורחתב ונלחנ אל םא םג זא

(ינפוג-ךוניח) יול דרו