םיאטרופסל תורבידה תרשע
טרופסל הרומ / יול דרו
. תוניגהב גהנ .1
ךייוכיס ןיאש שארמ ךל עודי רשאכ םגו ול רתוות לא,ךתלוכי אולמב ץמאתה .2
.ןוחצינל םיבוט

.המ היהיו חצנל ףחדה ירחא ררגית לא .תורחתה תעשב ולש היה .3
.ךדובכ טרופסה רהוט לע הרימשב .םיקוחל דומצ היה .4
לאו םיצורית שפחת לא .ךכ לע ותוא ךרבו ךבירי ןורתיב הדוה - תחצונ .5
.רמרמתת

.תחצונש העשב בל בחרו , תחצינש רחאל וינע היה .6
. םיפוצה להקו םירחתמה , םינקסעה , םיטפושה יפלכ סמונמ היה .7
ךיתופיאשו ךירושיכ לע רתוות לאו , טרופסה ללגב ךידומיל חינזת לא .8
םיפסונה

יואר תויהל לדתשה . למס ךב םיאור : הלודג ךתוירחא ! רוכז , התא ףולא םא .9
. םירחאל אמגוד היהו ךראותל


תומדקתה ךתרטמ יהת , טרופסל הבהא ךותמ טרופס יעצבמב ףתתשה .10
. רשפאה לככ םיבוט םיישיא םיגשיהו תדמתמ