תיכוניח תצעוי
,םולש םירוהל
.תיכוניח תצעויכ רפסה תיבב דובעל יתלחתה ינאו ,ונינד ייסוי ימש
.ותוא האור ינאש יפכ רפסה תיבב יכוניחה ץועיה לע טעמ םכל רפסל ינוצרב
םירוה ,םידימלת) רפסה תיב תיסולכוא לכ רובע ףסונ תרושקת ץורע הווהמ ס"היבב תצעויה
.(םירומה תווצו
,החיש םישרוד רשא םיאשונל עגונב ,ךכב ןינועמ היהיש דחא לכ םע רשקב תויהל חמשא
תלבקו תויעב ןורתפ ,תודדומתה יכרד תארקל לועפל לדתשא .תפתושמ הבישחו תוטבלתה ,ןוביל
.תוטלחה
םידליל םירושקה ,םינווגמ םיאשונ לע רבדל ןתינ יתיא תוחישב
,ןכ ומכ .םייתוגהנתהו םייתרבח ,םיישגר ,םיידומיל םיאשונ :ןוגכ ,רפסה תיב םלועלו
.םיפסונ עוצקמ ישנא וא/ו הרומה/תכנחמה תא ףרצלו ףתשל ןתינ ,החישה תרטמו ןכותל םאתהב
.תיעוצקמה הקיתאה יללכל םאתהב יטרקסיד ןפואב תולהנתמו ,ירדחב תומייקתמ תוחישה
,ינימ ךוניח ,םידליה תרבח :ומכ םייצועי םיאשונ םוחתב תותכל סנכא ינא ,ךכל ףסונ
.םימסב שומיש תעינמלו ןושיע תעינמל תוינכותו

.ונינד ייסוי ,םכתוארל חמשא