ימאנוצה יעגפנל המרתה
חרזמ םורדב ימאנוצה ןוסא יעגפנל ,ףרוח דוגיבו שבי ןוזמ לש המרתה ןגראמ רינ טבש
.היסא
. 11.1.05 'ג םויבו 7.1.05 'ו םויב רינ טבשב תוליבחה תא רוסמל ןתינ
.ףוסאל גאדנ ונאו 052-8304836 ןופלטל רשקתהל ןתינ , תוליבחה תא ריבעהל רשפא יא םאב
! שארמ הדותו

היסא חרזמ םורד יעגפנ ןעמל לארשיב תובדנתהה ינוגרא לש םוריחה הטמ