הנש תחיתפ שא סקט
.ולש הנשה תחיתפל שאה סקט תא רינ טבש םייק רבמבונ שדוח ךלהמב
."ינסיד" אשונב היה סקטה
, ףפועמה ליפה ובמד , םולשל ףפונ וליפאש קאדלנוד : ןוגכ תוביהרמ שא תובותכ ללכ סקטה
.םירחא הברה דועו ומצע ינסיד למס , ינשל דחא םתבהא תא וניגפה רשא סואמ ינימו יקימ
.ג"בכשה לש העפוה ףסונבו טבשה תקהל לש תועפוהב ןייפאתה סקטה ףסונב
ריתי :בתכו םליצ

...תונומת דוע