הכונח לויט
.יתעונת סקטב םייתסהש ץראה םורדב יתגהנה לויטל ג"בכשה ואצי הכונחה גח תשפוחב
.תויוח הברה םע רזח ג"בכשהו דחוימו הנהמ היה לויטה

ריתיו הריש :ובתכ

(ריתי:םליצ) !לויטה ןמ תונומת ץמוק ןלהל