2005 ץיק הנחמ
:םייתסה התע הזש ץיק הנחממ םימשר תצק
.הגהנהב ןושאר םוקמב טבשה לש ותייכז דעו (םינבמה תמקה) ןושארה ומוימ

תונומתה תיירלגל