םיתיז קיסמ
רחאל .טבשל ףסכ סייגל ידכ 'ב תוקלחב םיתיז קיסמ רינ טבש יכינח וכרע רבמבונ שדוחב
.םילודג םיתיז יזגרא 4 אלמל טבשה יכינח וחילצה ,הנהמ ךא ,הבורמ הדובע
.םהלש הקלחב קיסמה תא םייקל תורשפאה תא ונל ונתנש לע יפסכ תחפשמל תודוהל םוקמה הז

הרישו ריתי :ובתכ

(ריתי :םליצ) תונומתה הנהו