2004 ןויזוורינ
לכ ופתתשה ןויזיוורינב . בשומב תוברתה תיבב 25.12.04 ש"צומב םייקתה ןויזוורינה
.טבשה תוצובק
.עוריאל תוצובקה ידלי תא הניכהו הנגריא הלהינ (סרוקה) ןדרי תצובק
.ןויוויש היה ןויזיוורינה אשונ
יווילב ןוא-רב ןתנויו ץינומ ןוריל םע ףחש תצובק( 'ד התיכ) התכז ןושארה םוקמב
.ריתיו ילעי םיכירדמה
.תנעו הריש תוכירדמה יווילב ינבוכוד יליע םע ('ח התיכ) לבוי תצובק התכז ינשה םוקמב
.ןרומו יאתינ םיכירדמה יווילב ךוה לג םע ('ז התיכ) רחש תצובק התכז ישילשה םוקמב
.תושובלתב ןהו םירישה תולימב ןה ,היפרגואירוכב ןה ץמאמ ועיקשה תוצובקה לכש ןייצל שי
.בשומב ונל שי רשכומ רעונ ןכא


דלפנרוק יפיצ :המליצו הבתכ

ןאכ וצחל תופסונ תונומתל
ירדה ההלב / ןויזיוורינ

ןויאר וא רקס םיכרוע ונייה וליא
,ןויזיוורינה דעומ ינפלש תועובשב
הקוסע דאמ הרובחב םישגופ ונייה
,הקוצמב טעמכ םיכירדמו םיכינח לש
תרגובה הבכשהמ תורזח יחנמ לש
.תרכינ תופייעהו ,חתמב םלוכ
- הלחתהב
,םלוה יעזיג ריש הל השפיח הצובק לכ
,םאתהב םיזורח םע םילימ ורביח ךכ-רחא
,רמזבו העונתב הדמעהל ורבע ןאכמ
.רמגה תורחת תארקל המישמל ומתרינ םלוכ
הנושה תלבקו ןויווש - םעפה אשונה
.הנשמ אל הז ,בצמ לכב ,תע לכב
םירועריע אלל םינפהל ךירצש אשונ
.םירכשינ ונאצי - הזל םורתי ןויזיוורינה םא
-זא
,ונבצעתהו ורעגו ורזחו ורזח
,ונמאתהו וננוכתהו ורבגתהו וננולתהו
,ונקיתו ונישו ורכזינו וחכשו
,ונעו ולאשו וחלסו ורמרמתהו
,תושובלת וניכהו ורייצו וטשיקו
.תושוב ויהי אלש קר - לכה ושע רוציקב
הצובק לכ לש ךורע ןחלוש ףסונב וניכהו
.אציש המ הארנש ונלוכ תא ונימזהו
-ו ונאב
הפל הפמ אלמ שממ היה םלואה
.הפי םגו שגרמ הז בר הכ להק תוארל
.הריואל תובר ומרת תורואהו הרואפתה
.הרוש ירחא הרוש םיחותמ ונבשי
- תמאה
.אל וא חצני ימ תוארל בושח היה אל ונל
.ולוכ עפומה לכ ןושארה םוקמב ונליבשב
.המבה לע םירהוז םיבכוכ תוארל ונאב אל
.המשנה תא םינתונ ךיא תופצל ונאב
יארחאו החנמ , זכר ,ךירדמ ,ךינח לכ ךיא
- יאוולהו ןורשיכו ןמזו ןוצר םרת
יעביטו אלפינ םירוענ ןחב לועפל וכישמתש
.יבויחו תויווח אלמ קרפמ ןויסינ ושכרתו

,רדהנ ברע לע הדות

.ירדה ההלב

.ב.נ

םלואה תא אלימש אלפינה להקה
ם-ל-ו-כ ועיגיהש המדינ היהש דע
תוכיאל תומכה הכפה הז הרקמב
.תוחכונה םצעב םידליל הדות ונרמא ךכו