2005 חספ לויט
.ץראה םורדב חספ לויטל 'ו- ו 'ה ,'ד תותיכ יכינח ואצי חספה גח שפוח תליחתב
.הדוהי רבדמו חלמה םי רוזאב ךרענ לויטה
.תוגורעו רמשמ , חרזי, םור : םילחנב הכילה ללכ לויטה ןכות
.חלמה םי לש וימימב םיכינחה םמצע וצחר ףסונב
ריתי : םליצו בתכ

לויטה ןמ תונומת ץמוק ןלהל