הנש תחיתפ לויט
,תאז לכב לבא רוחיאב "תצק"
.ץראה ןופצב הנש תחיתפ לויטל ג"בכשה םע דחיבו רינ טבש יכינח ואצי תוכוס שפוח ךלהמב
.דועו םימב הכילה, הכילה ילולסמ םילולכ ויה לויטב
ריתי : םליצו בתכ

: לויטה ןמ תונומתה ןלהל