2005 הפוצ םוי
.רינ טבש לש יתנשה הפוצה םוי םייקתה 5.03.05-ה ךיראתב
! תומוסרפ אשונב היה הפוצה םוי
לש הגרד ירבעמו הפי תכסמ, ביהרמ שא סקט וב וללכנו בשומה לש 'ב תוקלחב שחרתה עוריאה
.הבכש לכ
! לעפמה תמרהב רזעש ימ לכל הדותןלוס ריתי : בתכ

ןאכ וצחל - תונומתה
ירדה ההלב -םילימ המכ דועו