זוע
ץצומה איג
ןמגודה
ותרבחו ינוי
םירטקסומה תשולש
םיאטוחה
הצרמה
םיבישקמ ונלוכ
ץצומה איג
דעלג
ותבוהאו לבוי
בהואמה גוזה