םיסקודרפו םיצופיש ,תומולח
לאימע הטיר
9/3/2004
םולחה
? יברעמה םולחה והמ"
.ןאוסה ךרכהמ קחרה .עקרק לע תיב אוה יברעמה םולחה
,תממוחמ הכרב ,עונלוק רדח ,טרופס רדח ,'גדירב רדח ,םיסלפמ השולש ,םינש
.ךסומ
.דבוכמ ילכלכ דיתע םע וא תדבוכמ עקרק לע
.ויקברב ןקתמ ,חוורמ ןסחמ ,תיבל ביבס הניג םע
.תירברפ תבכר תנחתו יתרקוי טרופס ןודעוממ ריבס קחרמב
".םתברקב תויחל דבוכמש םייואר םישנא ורוגי ,םתסה ןמ ,וזכ הביבסב
(14 'ע ,1999 ,"יברעמה םולחה" ,ךרוע ,תימס .א ךותמ)

הקיטטסא ,ץוחו םינפ בוצע לש המרל דע טרופמ םולחה ,רפסב ףדפדל הכישממ ינא
.םייוצר ריווא ינוויכו םיינייפוא עבט יעגפ ,תיגולוקא
ומכ וא ןוזח ומכ הז (דיורפ לש אל םא) םולח .םולח הז םולח ,יל תרהרהמ ינא ,םולח
.דעל קחרמ םירמוש .קפואה
.םיידיתע םיגורדישו ,םישיבכ ,בויב ,םיצופיש ,הקוזחת לע הלימ םוש ןיא תומולחב
?תומולח לע םיעדוי םה המ

םיכילהתה - םיצופיש
םינש דועו םישולש רבכ םולחב הרג ,(הרקמב ירמגלו ,תובר תויוגייתסהב) דיגהל רשפא ,ינא
.םינש המכ לכ ותוא גרדשלו ץפשל תבייח ינא ,(רחא םולח םולחלמ יתפייע אלו)
.ולש תא השוע ןמזה תומולחב םג
.םיצפשמ יביבס םלוכ יכ אלו
.רתויל ףואשל יוצרו רתומ ,המ
בורקה דיתעב ותוא ץפשא אל ינא םא ,עמשמ יתרת ,טויסל ךפוה (יברעמה ןבומב) ילש ימולח
.ןיעל
.הז הככ
.אירב םולח אל רבכ הז ,תוחלה ןיגב ץיקבו גגה ןיגב ףרוחב בוטר םולח
.וישכע םולחב םייחה תוהמ יבגל רבד יצחו רבד רמוא אל םינגזמ ויה אל םעפש הז
אלש ,רוקלו םוחל ,חורלו םשגל ,הנשה תונועל ףופכ עקרק לע םולח ,ייק וא ,ןכ
.תוריקה תא תקדוסו תולקב םולחה תא תענענמו 'תדבועש' המדאה לע רבדל
קר ודקמתה .ןוזחה תא קר ,ןובשחב םירבד הברה וחקל אל ,ץראה תא ונבשכ ,םעפ
.וב
.זאמ ונתשה םירבדה
.העשה ווצ םהש הקעזה תוכרעמו תומוחו תורדגו םיגרוס לע רבדל אלש
.םינגומ םירדחו םיטלקמ
ןגתש תדרפנ הסינכ םישרודש םידליה לעו םיגורדישו תופסות לע תרבדמ אל ינאו
.םתויטרפ לע
לעו ונילע סורקי אל קרפתמה םולחהש ידכ תפטוש הקוזחת לע תרבדמ ינא ,אל
.ונל םירקיה
אל תוזוחמל םירדוחש םיצע לש םישרושו ,םינוכנ אל םיעופיש ,םירובש םיפער לע
.םהל
.ביבס תודשהמ לגרב םילועל המרוב יכרד תמיסח לע
.םירוויחו םישבי םתוא ריתוהו ההד םהלש ןנערה קרבהש ץעה תוחול לע
לע תוכילשמ ןפועמב םירופיצהש הנועה תורפו םירמת םעטב האוצה ימתכ לכ לע
.וניתוריק
.תקתשמ םימה ןבאש םיזרבה לכ לע
.ןיעמ היומס תוביטרמ םיחפנתמ תוריקו ,תועקושש תופצרמ לע
.תונומתה ירוחאמ קר 'ילניגרוא' רתונש תוריקה עבצ לע
.תוריקל םיפוקשמה ןיב םיחוורמה לע
.םירקונמ םיבזרמ לע
.הרזח ךרדה תא םיחכושו םידרויש םיסירת לע
.יל וריכזת – והשמ יתחכש םא
הינחה יחטשמ ?תילביה ןיב ומלענש םילשורי ינבאב םיפצורמה םיליבשה ?המ
?םיינוויכ בר םילגהו ,םיילג םיכפוהש םיפצורמה
ץע תותלד .תוחבתשמ ומורכ ריינ לע תוינועבצה תומוסרפה ,טפרתמ םולחהש לככ :שרל געל
ידב ,יטנמור יזוקא'ג ,םיימולח היטבמא ירדח ,תולוגרפ ,םייפורט םיעבצ ,תורדנוגמ
,ןשיה הארמה ,םינוכנה תומוקמב קודס ,לודגב רזוחש יעבטה ץעה ,םימתכ יחוד דופיר
.תשדוחמ הפונת ספותה ,שמושמה
,תותבשו םיגח ,םידעומב הרוצנ ,םולחה םוחתב הנורחאה הלימה ,האקייא
.םימיוסמ םירבד תוארל אל השק ,רבעב םולח ותוא השעש המ תא ליכהלמ ןטק םולחהשכו
ןמז המכ" ,"?!החדנ יתמ דע " , "ןמזה עיגה" ,"והשמ תושעל ךירצ" ומכ םיטפשמ
.לוקב עמשיהל םיליחתמ "?םלעתהל רשפא
.םיבורק החפשמ ינבו םירבח תושרופמ םירמוא ,"םלוכ רבכ " ,"?וצפשת יתמ"
ןתינ אלש םירבד שי ,תאז לכב לבא ,םולחה לש ימוימויה והארמל םיליגר םלוכ םנמא
.דוע ריתסהל
.תוניצרב תנחבנ תרחא תוארהל ךירצו לוכי םולחהש תורשפאה
.תורהבתמ תונקסמהו
םגו לודג ןגלב םנמא הז .ךכ ךישמנש הביס ןיא .ךכ ךישמהל םילוכי אל ונחנא'
תא הצור דחא לכ .םעפ היהש המ אל הז .םיצחול םידליה ?תושעל המ לבא ,הלודג האצוה
' ?אל ונחנאו ןכ םלוכ ?אל המלו .ולש תויחונה
יתלב ,תיטננמיא איה ,תונשל ,גרדשל ,ץפשל תינורקעה הטלחההש ריוואב השוחת שי
.הז בלשב דאמ םיססוהמ היפקיה ךא ,תענמנ
לכה ,היינב יזכרמב ,הרקמב ומכ ,רייסל םיליחתמ ,תושרופמ ךכ לע רבדל ילב ,הככו
לכ ,תויצפוא הברה ךכ לכ ,וחתפנ תומוקמ הברה ךכ לכ ,םשרתהל ידכ רקיעב ,וליאכב ,ןטקב
,םכל שי לכירדאו ,תרחא ושעת אל המלו ,ךכ ושעת אל המלו ,תוצע םינתונש םישנא הברה ךכ
?ידוסי ןפואב אל המל זא ,רבכ םא ,אל המלו
ריק םיחתופ ,ןורפעו ריינ םיחקול .הפ קרו ,הז תא קר .תונויער שבגתהל םיליחתמ טאל
.הסיבכ רדחו ךסומ ,למשחב הזאפ דוע ,המוק דוע םיפיסומ ,םש תספרמ םירגוס ,הפ
.רצחב םיליבשהו
.תוניג בצעמ הרבחה לש דוד ןבה – ללכב הניגה
?תוגרדמ ךירצ ימ .לועפתל לקו חונ תויהל ךירצ תיב .םיילנויצקנופ תונורתפ םישפחמ
ךלישכ תיבה לכ תא ריעי אלש .חונ שיגריש ךירצ ,והשימ ךל אב ?ךירצ םיחרוא רדח לבא
.הלילב םיתורישל
הניסרחה תא ףילחהל יאדכ רבכ ילוא , םישוע רבכ םא זא :תבקונה הלאשהו
?ןאכ רבכ ונחנא םינש המכ .בוקר לכה ?חבטמב תונוראה תאו היטבמאב
.המכו ימ ,יתמ קר איה הלאשה .עמשמ יתרת .תממחתמ הריוואה
םיכרוד ףסוי תא ועדי אלש םישנא .םירז םישנא תיבב ךל םיבבותסמ ,םואתפו
אבש הפיא תוירגיס ילדב םיקרוז ,לגלגל תקפסה אלש םיחיטשה לע תוכלכולמ םיילענב ךל
תוסוכ ,תלוספ תומרע ,הינב ירמוח ,הרובש הלסא ,עצמאב לכה םיריאשמ ,םיוסמ עגרבו ,םהל
וא םייתרחמ וא ,רחמ ,בוש םתוא הארת יתמ חוטב אל התאו ,םהלש םירדנטל םילועו ,הפק
.רחא םוקמב הדובעה תא ומייסישכ
המלו ,יתמ ,היהי ךיא :לאוש התא .יתודידי עמשיהל זע ןוצרמ טטור ךלש לוקה
היהי' :םינוע םה תולאשה לכלו .ךכ רחא הארי הז ךיאו ,הפק םיצור םתא ,הככ הארנ הז
.'רדסב היהי .גאדת לא ,היעב ןיא .רדסב
?רדסב המ
לוליח ומכ הז – וב ךל םיעגונ םירחאשכ לבא .םולחב תעגל השק
.שדוקה
.ונימיבו הריהמב םלשה ונתיבל רוזחנו רהמ רמגיי הזה טויסהש רקיעה
לע :הז תירבעבש no more .דוע אל .ןורחאה ץופישה הז :םיטילחמ םוקמב וב
.התמה יתפוג
הז תא רובעיש ימ .עדוי – הז תא רבעש ימ .רתוי טרפא אל ינא
.תירשפא היאר תיווז לכמ ,יטמוארט עוריא הז ץופיש .דחפי אלש –
.םיצפשמ תאז לכבו
.יאדוו
.שדח םולח ול תונקלו ןשי םולח בוזעל לוכי דחא לכ אל יכ

םייניב םוכיס – םולחהו ץופישה
:וב בותכ ךכו .רפסב ףדפדל הכישממ ינא
לש תיביטמיטלואה תוהמה אוה ,יברעמה םולחה ,עקרק לע תיב "
.(69 'ע ) "ילרבילה םזילטיפקה
?דציכה .המומה ינא ,האוו
:70 דומעב אב רבסהה
,םינוש תועוצקמ ילעב ךכו ךכ עצוממב קיסעמ (תיב) םולח לעב לכ"
,םיננג ,םיעבצ ,םירוטלטסניא ,םיפצר ,םיאלמשח ,הינב ינלבק ,םיבצעמ ,םילכירדא
ךכ עצוממב ךרוצו ,(םירוטקרט ,םיפונמ ,םינרוגע ,םילברעמ) תוידועיי תונוכמ יליעפמו
.תויאשמ ךכו ךכב ץופישה רתאל םיעסומה םירחא םירמוחו היינב ירמוח ךכו
,םירז םילעופו םיימוקמ םילעופ ךכו ךכ םיקיסעמ ל"נה תועוצקמה ילעב
.םירבטצמ םייתרבחו םיילכלכ םיצחל ךכ ידי לע םיררחשמו
םגו תיבה תלוכת תא גרדשל םולחה ילעב תא ןברדמ ומצע ץופישה :רקיעהו
המורת םימרות יברעמה םולחה לש גורדשהו ץופישהש ,אופא אצוי .יונה יצפח תא ןנערל
.תיברעמה תוברתה לשו הלכלכה לש הגושגשל תכשמתמו תערכמ
תילארשיה תוברתלו הלכלכל םורתל הצרא אלש ינא ימ .ןומיסא יל לפנ ןאכו
?השקה ןתעשב
הווקת ילוכ .הרצרצק םיצופיש תפוקת יתרבעש םכל רפסל יכרד איה וז
.החטבב הבוטל ונילע אבה ףרוחה תא רובעי ימולח/ירצבמ/יתיבש
?היה הז ךיא
.חוכשל בטומ
.יידע ויהת םתא ,ץפשל םעפ דוע הצראו ,חכשא םאו

סקודרפהו ץופישה
,הערל םתוא תלצנמ ינאש לע םירטקמ יפוג ירירש לכו ,ץופישה תונויקינ עצמאב
:ןושלה וזב החיש ידכנ ןיבל יניב הלהנתה
ידכנ יל חש ,תורחתל תכלל הצר אל דאמ םגו הצר דאמ םג אוהש אוה ןיינעה
.םיוסמ דלי לע
.הל אל םוקממ ןוטב תכיתח דרגל ןויסינ ךות יתרמא ,סקודרפ הזל םיארוק
.ידכנ םיכסה ,ןוכנ
?סקודרפ הז המ עדוי התא
.'תמא רבוד התא' :יל הנוע תא ,'תינרקש תא' :ךל רמוא ינא ,לשמל .יאדו
:ול תרמוא ינא ינפ תא ןיבלהל ידכו ,יתנבה וליאכ ,ץרמב ישארב תנהנהמ ינא
.םיסקודרפה ךלמ היה אוה ,ינווי ףוסוליפ ,ןונז
.ידכנ יל רמוא ,תבנראהו בצה לש סקודרפה .עדוי ינא
…ףוס ןיאל קלחתמש ןמזה ,יאדו ,ןכ
.תונידעב ידכנ רמוא ,אתבס ,ףוס ןיאל קלחתמש קחרמה
?ןונז לע עדוי התא הפיאמ .תניכבתמ ינא ,הפייע ךכ לכ ינא
?יחונת ילוא .(11 ןב ידכנ) הרבעש הנשב יל היהש םיפוצה ךירדממ
,םעפ ,ךל עד .םיפוצה יכירדמל דובכה לכ !םתס .חונל חצנה לכ יל היהי
.רהמ ךכ לכ תפייעתמ יתייה אל
םירבד םא .הערלו הבוטל ,הנתשמ לכה ,יל רמוא אוה ,אתבס הנתשמ לכה !םעפ
.ןומדקה םדאה תפוקתב םייח ןידע ונייה ,ךל יראתת ,םינתשמ ויה אל
םיצופיש יל בטומ ןכלו ,איהה הפוקתל רוזחל שממ תקקותשמ יניאש יתשגרה
תא םג יתנבה ,תינמז הראהב ,עגר ותואבו !םדא ןבל השוע הביטקפסרפש המ .תופייעו
רבד לכו ,תמא ירבוד אל םה םינרקש :הככ ךלוה הז ."תמא רבוד התא .תינרקש תא" סקודרפה
.תירקש הרימא איה תינרקשה לש היפמ 'תמא רבוד התא' :ןכלו ,רקש אוה םהיפמ אצויה
רבוד התא' ךל תרמוא תינרקשה ינאשכ ,בובח עמש :הבר תויטנגלאב ול תרמוא איה השעמל
.ינא אלו ןרקשה התאש אוה השעמל ךל תרמוא ינאש המ לכ ,'תמא
דעוס ידכנו ,רקשו תמא ,םיסקודרפ ,ץופישה תובקע תרסה יניינעב ידועב הנהו
:תושדחה תוילכלכה תורזגה לע וידרב ןויד תוטלוק ינזוא ,תחנב ושפנ תא
.םידבוע אל םתאש הז לע ףסכ הנידמהמ םילבקמ םתא יכ דובעל םיצור אל םתא "
.ירסומ אל שממ הז .םילבקמ ,םידבוע אלש ,םתאש הממ תוחפ םילבקמו השק םידבועש םישנא שי
.דובעל םיצור ןכ ונחנא לבא
?םידבוע אל םתא המל זא
.הדובע תומוקמ ןיא יכ
זאו םתוא שרגא ינא .הסנרפה תא םכל םיחקולש םירז םידבוע שי יכ .ןוכנ
.םלכל הדובע תומוקמ ונפתי
.תוחפ םיצמאתמו רתוי םהל םילוע םילארשיה יכ םילארשי קיסעהל םיצור אל םיקיסעמה
:םיקיסעמה גיצנ םעזב התע ףרטצמ םילטבומה גיצנו רשה ןיב חיש-ודל
.םילארשי קיסענ םא םייתורחת תויהל לכונ אל
!ולעייתת
.קלחו דח ,לגרה תא טושפנ ונחנא םירזה םידבועה תא ושרגת םא
!הסנכה סמ תוחפ םלשי םילארשי קיסעיש ימ :םכל חיטבמ ינאו
?תוחפ דוע םלשל
:םידבועה גיצנ
.םיירצממ ונאצי רבכ !םידבע היהנ אל ונחנא
!התיבשה םויא תא ודירות
.דובעל םיצור ונחנא .התיבשב םייאמ דבועש ימ .םילטבומ ונחנא ?ונחנא ימ

םוכיס - םולחה

םירישע שיש בוט :תרמוא התייה הנש 60 ינפל רבכ ,הכרבל הנורכיז ,ילש אמיא
.םיינעל הדובע ונתיש ידכ
.ילכלכ לגד לכ לע הטורח איה תעכו וז הרימא לע דאמ יתסעכ ינאו
.ינויצ ןוזח םג אוה יברעמה םולחה עודמ םואתפ יתנבהו הראה בוש יתלבק
הסנרפו הדובע קפסמ אוה לבא םישנא טעמ םירד יברעמ םולח לכב םנמא יכ
.ליעל יתטריפש יפכ ,הברהל
.םיוואמ לע תומולח ,ןויגה לע םייונב םיסקודרפה