(שרופ לש ונמוימ) םייניב ןמז
2004 לירפאל 20
הלא תורושב םמצע תא ואצמיש הלא לכל הבהאב שדקומ
.םש םוליעב בותכל יתיצר
.יתוא והזי אליממ לבא
.םמצע תא וא יתוא
.ףידע המ החוטב יניא אליממ
.רבודמ המב ןיינעלו רוציקב רפסא זא
.רקובהמ ליחתא
.זפמ רקי היה ןמזהש ןמזהמ הזכ לגרה .דחיב םירבד המכ דימת השוע ינא
.'זפמ רקי' תרמוא ינא המ
.אצמנב היה אל ןמז
.תוקד 120 תב התייה םא היה בוטש רקבב הנומשל עבש ןיב ,לשמל ,וזה העשה ומכ
.תוחפל
קקפה ךרואל םגו ילש יתיבב םג תינמז וב וד םייקתת וז הלופכ העשש רתויב יוצרהו
.יתדובע םוקמ לא יתיבמ ךרדב
םיכירכה ,ןטבב רקובה תחורא רשאכ ,םיוולשו םיחונינ תיבהמ ואצי םידליהש הווקתב
.םוי ותואל שרדנל םאתהב םילוענו םישובל םהו קיתב
.ןושארה לוצלצה םות ינפל םרפס תיבל ועיגי רקיעבו
.ימוי ליגר אל רתוי דוע קקפ רופס םע ,עשת העש לש הפקה ינפל ,הדובעל ,ינאו
יפכ הלילהו םויה לש וכרואל אל םגו ,ברעב אלו רקבב אל וזכ הלופכ העש ןיאו רחאמ
,(םימעפל ,הדובעב לשמל ומכ) ץק ןהל ןיאש תוכורא תועש קר שי םתסה ןמו ,םיעדוי םלוכש
.טושפ אל הזו שיש המ םע תויחל אלא רתונ אל
תקולחב ,תמדקומ רתוי דוע המיקב ,המיאתמ תונגראתהב יולת לכהש יל ודיגת לאו
.תונוכנ םג ןהש קפס יל ןיאש ,תובוטה תוצעה ראש לכו םידיקפת
.הממיב תרחא העש לכמ רתוי רהמ ,המ םושמ תפלוח ,הצר רקבב וזה העשה יכ
.םינש הברהב רבדה יל הלע ,ולדג םידליהש דע ,תוכורא םינש
.םילאוש םתא ,ךיא
חתמה לכ םע ,עובשב םימי השיש הדובעל םירוחיאה ,רקוב ידמ הזה זכורמה ץמאמה
לע םלח והשימ – גזוממ אלהו סוחדה סובוטואה תא ריכזנ אל וליפאו) ךכב ךורכה
.ןתוא שטשטי אל רופיא םושש םינפה לע םינש הברה יל ופיסוה (?זא גוזימ
.וישכע וא זא תרפאתמ יתייה וליפא
.תרכוז יניא הלא םינשב יתרכזנ המל ,ןכ
.ונתשה םירבד הברה ךכ לכ ?תרחא הז וישכע ילוא
תניגנמ תדהדהמ ריוואבשכ רוצעב תורצענ אלש תינוכמ דועו תינוכמ האור ינאשכ לבא
תיב ןוויכל הצירב םיחתופו ןוזפיחב ןהמ םידרוי םידלי האור ינאו ,הנומש העש לש לוצלצה
.תעדוי ינא ,רפסה
.םינתשמ אלש םירבד וליא יא ורתונ הארנכ
.הנומש העשל עבש העש ןיב העש דוע ,םייתניב ,ליבקמב ופיסוה אל
.יל עגונ אל רבכ רבדה ,יתזמר רבכש יפכ ,לבא
.דבלב ילש םה םירקבה
.(טעמכ) ילש אוה ילש ןמזה
.קיפסהל ידכ תינמז וב םירבד המכ תושעל תגהונ ינא ,זא ומכ ,הזה ןמזבו
?המ קיפסהל
.םדאה תא םישוע םילגרהה .רתונ לגרהה
.רקוב תחורא ימצעל הניכמ ינא ,עבש העשה תוביבסב ,רקוב ידמ יגהנמכ ,רקובב
.הניבג ,הפק ,טסוט
רודכ ,םויצלק רודכ .עובק רדס יפל .םירודכה תא ךכ רחא עלבא ינא הפקה תיראש םע
.השימח כ"הס .םורטנצה רודכ ףוסבו (טרפא אל) ל רודכ ,יב ןימטיו רודכ ,םדה ץחל תדרוהל
.יתואירב תוניקת לע רומשל םירומא ל"נה םירודכה
.תישילשה וא הינשה םעפב תושדחל הניזאמ ינא
הינשה דיב .רטסוטב הקירה סוכה תא יתמשו ילמשחה םוקמוקה רותפכ לע יתצחל רקובה
.םוקמל התוא יתרזחהו התא תושעל המ יתעדי אל עגרל .סורפה םחלה תזירא הרתונ
.םמוקמב םירבדה תא בוש אצמאש יל חיטבמ רדסה .רדס לע הדיפקמ ינא
יתקפסה םויה לבא תיבב םינוש תומוקממ יתוא קיעזמ ףורשה םחלה לש חירה ללכ ךרדב
.חבטמל יתוא ריזחה בערה קרו הסיבכה תא תולתל
.תרשופ תונלבסב יל וכיח ןמזמ וחתרש םימהו ,הקירה סוכה יל התכיח רטסוטב
.רבד ירחא רבד ,שדחמ לכה יתלחתה
.ימצע תא יתעגרה ,רהמל הכירצ אל רבכ תא
,םוקמוקב הציחל ,תוקד שולש לע הציחל דועו ,תולעמ 180 לע הציחל ,רטסוטל םחלה
תופורתה תוזירא תא חינהל .שגמב םוכסהו בלחהו הניבגה תא םישל ,סוכה ךותל הפק תיפכ
.שישה לע
.הרקש המ דחא ףאל רפסל תבייח אל תא
תוחתפמ תא המשש תולמעתהל הרומה ומכ .םהל הרקש המ םע ךתוא ועיגרי אליממ
.תינומ םע רועישל האבו ,רזירפב תינוכמה
.םירופס םירסח אל
.היהי דועש המלו היהש המ ןיב .םייניב ןמז הז