םילפונ םינומיסא
לאימע רתסא
םישרוש תדובע םישועל שדקומ
ןיידע יל שי SOS םינופלט תמישר םע דחי תועיסנה קנראב ידוס סיכב לבא ,ונימאת אל
.םינומיסא ינש
םינומיסאה יכ ,ימצע תא יתרצע לבא ,'םינומיסא לש תוימגוד יתש יתאצמ' :יתבתכו טעמכ
.וישכע םירמואש יפכ ,וליאכ אל ,ומכ אל ,תוימגוד אלו ,רבד לכל םינומיסא םה ילש
םניאו םעפ ויהש םינומיסא לש המגוד ,רבד לכל םידירש םה ילש םינומיסאה ,היינש הבשחמב
.דוע
?ונניא םגו ונשי םג רבד ךיא זא
.ךפהל ילואו ,הרתי הביחב דימת אל ,ןומיסאה תא םירכוז וניניב םירגובמה
אמיאהו 'ןומיסא ול לפנ' :עמשישכ טועפה לאשי ?'ישל בוש לפנ המ ,אמיא ,אמיא'
'.םיידיהמ םירבדה םילפונ דימת ישל ,גואדל אל' :עיגרת בר םעונב
ילואו ,דחא ףאב עוגפל ילב ,ןתינ דועש םידדובה תומוקמה דחאב ,תורוד רעפ רוגסל ידכ
בוט היה רבעבש ,ץמשבש ץמשב ולו ,זומרל ילב ,רקיעבו ,הווהל רבע ברקל ידכו ,ךפהל
םע לקש לש עבצבו לדוגב ,הליצא אל תכתמ יושע ,עבטמ ןמ הז ןומיסא :ריהבא ,רתוי
ןומיסאה רדגומ ,ןואינבא .א לש 'הלימב הלימ' ןולימב .עצמאב רוח םעו ותוא הצוחש ץירח
.'(ףסכ) תיקדס ,קוחש עבטמ ,עבטמ ,תכתמ תיחול ,ןוט'ז' :ךכ
.ונניינעב דקמתנו ןולימה תא בוזענ
םישמתשמ הקירמא לש תירבה תוצראב .ירוביצה ןופלטל רושק ,ונלש ןוידה ךרוצל ,ןומיסאה
.טנס 25 לש יוושב רבד לכל הרושה ןמ עבטמ ,QUARTER-ב ךרוצ ותואל
.ריבסא דוע
לש ועבט הנוש וניא הזב .דבלב ימושי אלא per se ילכלכ ךרע היה אל ונלש ןומיסאל
קחמנ וא דרויו ,םתוא ךירצ התאש העשב הלוע םכרעש ,םישנא וא םיצפח לש םעבטמ ןומיסאה
יוטיב ידיל אב ןומיסאה לש ודועיי :רמאנו םכסנ ןכ םא .דוע םהל קוקז ךניאשכ ,לילכ
ןיא הז עגמ ילב .ירוביצה ןופלטה לש ץירחה םע עגמב אב ולש ץירחהש העשב יביטמיטלוא
לילצ רצונ הז עגממ האצותכו היהו .וננומיסאל והשלכ ימויק ךרע (קויד רתיל ,היה אל)
(ילולימ תויהל בייח אל) ילוק רשק רוציל ונל רשפאל :ותילכת תא ןומיסאה שמממ ,גויח
.ןופלטה תועצמאב
רישכמ ,תיבב רדח לכב וגוסמ דחא תוחפל שיש רישכמ אוה ןופלטש הלא ןעמל טרפא ינא
רשפאמו ,ףתכל ןזואה ןיב דמצנ ,תיבב םוקמ לכל אשינו ,ילמשח םוקמוק ומכ ונכמ ףלשנש
Dr.G.D.SMITH, jr לש יתנש בר רקחמ םוסרפ .ןמזה שוח לש אלמ ןדבאב הכאלמ לכ תיישע
תקזחה ןיבל C 7-9 תוילוחב תמקע ןיב רשקה תא ששאמה ,עודיה NEJM-ב םייפלא רבוטקואב
. לבחו ,הקיפסמ הדוהתל הכז אל ,הנודנה הרוצב 'דיינה'
ןופלטה רצונ ,תיבה ילתוכל ץוחמ םג ,דימתמה רשקה תשוחתמ תונהילו ךישמהל ידכ
ויתולוכיו ויעוציבש ,בלושמ וא ףוסכ ,רוחש ,חוטש ןבלמ ,'ירלולסה' ,רוציקב ,ירלולסה
ךרואה תא תרשוקש תחוור המגיטסל רומג דוגינב) ןטקו ךלוה ולדוגש לככ םיללכתשמו םיברתמ
איה תירובידה . 'תירוביד' ארקנה ולשמ ןקתמ ירלולסל שי תינוכמב .(תיעצבמה החלצהל
,לגרב םיכלוהשכ .םיקקפב הייהשה תא לקמש המ ,הגיהנ ךות תוחיש לוהינל יקוחה ןורתפה
םישנה .(היומסה ונתעדותב רומש יובואקה יומיד) הרוגחב ירלולסה תא םירבגה םיעקות
םשמ .תיוושכעה השיאה ירזיבא ראש ןיב םלעהל גהונ אוה םשו ןהלש דיה קיתב ותוא תומש
ותניגנמ תא ,הלועו תרבוג תונשקעב ךכ רחאו ,םיססוהמו םיכר םיצויצב הליחת ,עימשמ אוה
ירבדכ ,דאמ (תצחול) 'תיטנטסיסניא'ל תכפוהו תרבוג הניגנמה .(ןבוהטב וא טרצומ ףידע)
תוירטסיה תושענ ותוא תושפחמה תועבצאהש לככ .ויתואצרהב הרוק הזשכ םיצרמה דחא
תמעור תוחכונ ןיגפהל :תדלומ הנוכת ול וז .ירלולסה לש ותושיחנ תמצעתמ ,רתוי תושאונו
.לשמל טרצנוק ומכ ,ןהל הפי הקיתשהש תועשב
,יתפיטקה ,שחולה ,ףטלמה לוקה ,דוס תקתמה ?םיינש ןיב החיש לש תוימיטניאה המלענ ןאלו
?תלוזל דובכהו ,תויטרקסידה ,תויטרפה ,הקיטנמורה םע המ ?םילימה ןיב תושעורה תוקיתשה
?סובוטואב הילעב םע העסונב תעצוממ ןזוא גופסל הלוכי םילביצד המכ
טקשב יל תבשוי ינא .תואצרהה ןיב תוקספהל וא תבכרב תועיסנל רפס תחקול אל רבכ ינא
,םייחוויד םקלח ,םיירודיס םקלח :םירזנוצמ אל םיגולונומ שעורו שעוג יביבס םלועהו
אוהו ,ול יתרמא ינא) םמצע לע בורל םירזוחש םיביטרנ םע ,םיינצקוע םקלח ,םיעוגר םקלח
דצ קר תעמוש ינא םנמא .יבל תמושת תא תשבוכ החיש םימעפל .(ונחנאו םהו איהו ,יל הנע
םילמה ןיב םואית ןיאשכ .ולש ףוגה תפשו שיא שיא ?ךיא .םירעפ המילשמ ינא לבא ,דחא
,ןברוקה תא ריהזהל הצור ינא ,'ךל רקשמ אוה' .םילימל אלו ףוגל הנימאמ ינא ,ףוגה תפשל
.תע לכב ונשפנ תאשמ איה תמאהש החוטב יניא ןבומכ לבא
אצוממ ,םייוושכע םינומלאו םינולפ לש םיימיטניאה םייחב הרועמ ינאש הרוק ךכו
.ידצמ ץמאמ םוש אלל ןווגמ ימונוקא-ויצוס
םיבוטה לכ) תוליחה דחאמ דאמ ריעצ ןיצק לש החישב יתברעתהו יתקפאתה אל וליפאש יל הרק
חוד ףוחד איצוהל ךיא (וזיא ההזא אל) תבכרה תנחתב לספסמ ירלולסב ודוקפ תא החנהש (ל
בושו בוש רזח אוה יכ ,תויחנהב רסח היה והשמ .הדובע תועשו םיביצקת ,םימזי יפל בשחמ
תוחפ לע 'ץורי' חודהו ,ול יתצעי ,הפוקת ול רידגת' '?המ זא ,ןמז ךל חקיי הז זא' לע
אלש יתלוכי אל ,םר לוקב תרבד םא' ,םייפתכ יתמרה ינא ,ילע לכתסה רוחבה .'רמוח
.תויתורפס אלו ,תוינוחטיב ,תויכוניח ,תויטקדיד תוביסמ ןאכ תאבומ וז הקספ) .'עומשל
,םימטמוטמ םלוכ אלו ,טושיקל קר אל ןהו ,םיינזוא םישנאל ,םירלולסה ירבוד ,םכל ורהזיה
(ךכ םיארנ םה םא וליפא
.םכתחילס תא תשקבמ ינא .החילס ,החילס
.ןומיסאה יל ל פ נ לבא ,םנמא רוחיאב
ירלולסה ךיא זומרל וליפא ילבמ) יתראית התע הזש תואיצמה תא ירה .ללוש םכתא יתכלוה
ו נ ל ו כ (רתוי םיחונו רתוי םינימז ,רתוי םיבורק ,רתוי םילק ונייח תא השוע
.םירכוז םלוכ אל ןומיסאה רופס תא לבא .םיעדוי
םשו הפ םיעוקת וראשנש ,םיירוביצ םינופלט לעו .יתיצר רבדל םינומיסא לע ירהו
.היזיוולטב חתמ יטרסב בושח דיקפת םהל שיש ,םינוחלקמ םיריכזמש םיאת ךותב ,םתודידבב
וליפא .תיב לכב ןופלט היה אל (תמייק התייה רבכ הנידמה לבא) ,ןמזמ היה הזו ,םעפ ,םעפ
.אל רוחש הגוחמ ןופלט
תדרי ,בורל ,דרשמב וא ,תיבב ןופלט ול היהש והשימל (םע רבדל) רשקתהל תיצרשכ ,םעפ
תא לשלשל ךילע היה ,הזכ דחא תאצמשכ .דבועש ירוביצ ןופלט שפחל ,דיב ןומיסא םע בוחרל
ךבלב .ןזואל הקזוחב תדמצה תסכרפאה תא .תוארוהל םאתהב ךכל דעוימה ץירחב ךנומיסא
רפסמה תא תדעורו תלגעתמ עבצאב תגייח זא ,התנענ ךתליפת םא .גויחה לילצ עמשיש :הליפת
קילק עמשנ ,ךל ונע םא .(רתוי תרחואמ האצמה םה םינצחל םע םינופלט) .הגוחמל ביבס
ךל שיש תעדי זא .(לחוימה רוביחה תא עציבש ירחא הביתל סנכנה ןומיסאה לילצ) הדירפה
ךרוא יכ ,רבדל לכות םנמא ןמז ךרואל אל .(המל ריבסאו) לזמ רשאמ תרחא הלימ ןיא .לזמ
.םויה תעשלו יפרגואיגה קחרמל ףופכ החישה
?ןבומ אל
ךרוא .דבלב תחא תימוקמ החישל לבגומ (ילכלכ-ינופלטה וכרע וא) דחאה ןומיסאה לש וחוכ
וא) תוינש לש תודיחיב החישה ףירעתב אלא ,דיגהל ךל שיש המב אל יולת ,תחא החיש
קחרמבו (דאמ הזרדזה המיעפה שארמ תועודיה תוסומע תועשב) החישה תעשב יולתה ,(תומיעפ
ינופלטה קחרמה ,הלילב .םויב ךכ .ודועייל עיגמ אוהש דע (םירטמוליקב) רבוע ךלוקש
.הבצק תא הטאה המיעפהו רצקתה
.(וב בשחתהל ןמז שי ימל לבא ,ונא ונימי םצע דע ולת לע רתונ הזה בושיחהש יל המדנ)
חסונב ירוביצה ןופלטהמ תוחיש הברה ולהנתה היולגה ותויתייעבמ הז בצמ רותפל ידכ
.יפוי ?ילא רשקתמ התא ,הזו הז רפסמ ירוביצ ןופלטב אצמנ ינא ,וללה ,וללה :אבה עובקה
.('וא'צ וא ייב- הללעי'ב ונשמתשה אל דוע תרבודמה הפוקתב) 'םולש םולש .הדות
?ןבומ אל
םוקמ לש ןופלטב שמתשהל (רוסאה תורמל) גוהנ היה (?םויה דע ילוא ךשמנש) ,אוהה ןמזב
.תויטרפ תוחיש ךרוצל םג הדובעה
אלו םמוש רתונ ןדע ןגה היה ,הז רוסיאל תויצב תינתומ התייה ןדע ןגל הסינכה םא
.'יטנוולר'
.ףסכ הלוע ןופלטב רבדלש ךכל םיעדומ דאמ ונייה .םיכבוסמ רתוי ויה םייחה ,ןכ
.ןומיסאל רוזחנ
.וילא הוולתהש ץוקהו ולש חלצומה ןפה תא ונראת ןאכ דע
.ירזולה ןפה :ףסונ ןפ היה ,ונרעצל ,ןומיסאל לבא
.ונלוצלצל הנעמ ןיא .החמשב םיגייחמ !!! יפוי .גויח לילצ שי .ןומיסאה תא םילשלשמ
וול תסכרפאה תא םיריזחמ .סופת לילצ שי וישכע המ םושמ .בוש םיגייחמ .תיבב אל והשימ
ץרמב ,הוו לע תסכרפאה תא בוש םילות .גויח לילצ ללכב ןיא וישכע .הלחתהמ םיליחתמו הלש
.ןומיסאה תא ונל ריזחהלו ררחשל הרומא וז הלועפ .הדרחב לוהמ
.יתרמא ,הרומא
תוביסמ ,ןיאשכ .האיציה חתפל דע הזילע תיתכתמ השילגב ןומיסאה לשלתשמ ,לזמ שישכ
ויברקב עלבנו שפוחה לא וכרד תא אוצמל ןומיסאה לגוסמ אל ,תורחאו הלאכ תוינכט
תונושל לש ןתעדל .שארמ וננכות הז גוסמ תולקתש וזמר תוער תונושל .רישכמה לש םייומסה
םינומיסאהש ,יתרפס אל ,ןכ .תדבוכמ הסנכה תפסות םינופלטה יאנכטל וקפיס ןה ,הלא
םגו םהינימל םיקסויקב ,הדובעה תועשב ראודה יפינסב שרוד לכל םיימשר םיריחמב ורכמנ
םינופלטו אצמנב ויה אל םיימשר הריכמ תורוקמ רשאכ ,םיעקפומ םיריחמב ,רוחשה קושב
.ןכ םיירוביצ
.ויעוגעג תא ,ותווקת תא ,ןורחאה ונומיסא תא העלבש הספוקב ההובו אתב םדא ול דמוע
וא ווה םע) ,המוקממ תסכרפאה תריקע ,הכמ ,ףורגא .ולש תלובסה חוכבו םדאב היולת הבוגתה
תילוכנלמ הביזע םג ןכתת .הבזכאו סעכ ,לוכסת רורחש לש תודדוב תואמגוד הלא (וידעלב
אל שיאה ול רהרהמ .הקופד הנידמהש ,קופד םלועה לכש החכוה דוע :ירוביצה ןופלטה רתא לש
.'ולש ב ןיקת .ןיקת הארנש ירוביצ ןופלטו ןומיסא יתאצמש דע :םר לוקב
ויהש ,םינומיסא תרזעב ולעפוהש םיירוביצה םינופלטה ,רבוע דימת ןמזהו ,ןמזה םע ,ןכ
ודבעש םיירוביצ םינופלטב ופלחוה ,האגו רדוסמ ,דבוכמ םדא לכ לש ל"קפהמ קלח תובר םינש
ויה .םהילע בוקנה תוחישה רפסמ ידי לע עבקנ םריחמש ,םימכח םייטנגמ םיסיטרכ תרזעב
םרטב ,רתויב תוידוס תוישיא תואמסיס רפסמ תדלקה ועבתש 'קזב'ל יונמ יסיטרכ םג
.הלוכ הרודצורפה לע הרזח הבייח הדלקהב תועט לכ .ףסכנה גויחה לילצ ררחוש
.םינשושב הלולס התייה אל וישכעה לא ךרדה ,ןכ
.םהילע ןטק רבכ עיקרה .םויה לש םינופלטה םיפאוש וילא לובגה דוע אל םה םיימשה
.תיפוס ,ומלועל ךלה ,יתרושקתה ,ינופלטה ונבומב ,ןומיסאה
.תירופאטמ תיטנמס הניחבמ הייחתל םקו
! הרופאטמ וזיא
.'ןומיסא יל לפנ'
ינופלטה גויחה לש 'ממהמהמה' ינוגדחה ךרובמה לילצה תא ונמזב ררחשש ןומיסא ותוא
,ןורתפ ,המזוי ,ןויער תעכ ררחשמ ,ול רמאל וניצרש המ תלוזל דיגהל ונל רשפאו ירוביצה
.התע דע ורבחתה אלש םירבד ינש ןיב רשגמ ,דוביאל הכלהש הבשחמ ריזחמ
.רבדל המ ןיא ,ןמזה לע לבח יוטיב .'ןומיסא יל לפנ'
אל .םהל תארוק ינא םינומיסא לש דרב ימי .םויב םינומיסא הברה םימעפל םילפונ יל
םיצור .רוכזלו עבקל החילצמ דימת אל ינאש םיטושפ םיקזבה ןמ אלא ,המ עדוי ימ תוילגת
םוקמל ךלא אל ישילש םויבש הביס ןיא ,ינש םוי רחמו ןושאר םוי הז םויה םא :המגוד
.לומתא וילא עיגהל יתיצרש
.- NON SENSE ה תייפוסוליפ חורב
.חורה םוחתל רמוחה םוחתמ םתוא ריבעמו םירבד הנשמ ןמזה
.ךפהל םימעפלו .םימעפל
.תרושקתה םוחתב ונל הפצמ דוע המ עדוי ימו
אל ,רתוי בוט ינשה תא דחא ן י ב נ דועו דוע תולובג אלל רבדל ךישמנ םאש יוכיסה
.םיללכושמה יטוח-לאה תודשב אל תוחפל .ריבס הארנ
.רשקתל ונילע לקי הינופלטב רופישש וניווקשכ םימימת ונייה
.הקוסעת לש יפוי האצמנ םיאלמגה םינומיסאלש ,לבא ודות
.רבדיהל םיכרד שפחלו ךישמהל ךירצו
.ומצע שופיחב איה ,םירמוא ,הווקתה

2002 ראורבפל 10-11