וגב םירבד Homeless–
2003 יאמ
.דוביאל תכלוה ינא תרחא ,םכתא קלחתהל תבייח ינא
.םעפ היהש המ אל הז דוביאל תכלל םג םוקמ לכב תורימשה לכ םע
.םעפ היהש המ אל שממ
.ןקז ינפ ורדה אל םעפ
.ןכ וישכע
המ םהל תפכא אל .םוקמ לכל סנכיהל יל םינתונ רשיו (רקיעב ינפ לע) ילע םילכתסמ
יתוא דימצמ (היצטיוורגה) הדיבכה קוחו ולקשמ ןיגבשו וליק 10 תוחפל לקושש קיתב יל שי
לבא .יכרדב הכישממו '?ןדע ןג לע תומלוח אל תונקז ,המ' :יינש ןיב תננסמ ינא .עקרקל
וגהני ,תרחא חכויש דעו ,ץראה חלמ אוהש ,בהזה תא דבכל וכרדות םיריעצ םיחטבאמ ,והז
.ךכ
יאלג תא ילע םיריבעמ תיזכרמה םיסובוטואה תנחתב ,םילשוריב קר .תבלענ ינא הז המו
.תינהנ ינא הז המו ,שאר דעו לגר ףכמ תוכתמה
יתנווכתה אלש והשמ יל הרק ,ג"בתנ תא יל הריכזמש ,םילשוריב תיזכרמה הנחתב םשו
.הלרב לע םכל רפסל יתיצר וישכע .וישכע םכל רפסל
.וגב םירבד שי יכ יל וריכזת ,הלרבה לע רפסל חכשא םאו
ול תרמוא ינא ,'קיתוו חרזא' .יבצ רינל סיטרכ תשקבמ ינא ד"גא לש הפוקב ,ןכבו
' ?יבצ רינ הז הפיאו' לאוש יאפוקה .ינפ לע העיבצמו ,הפוקשה הציחמה ירוחאמ ,יאפוקל
תררובו תועבטמה קנרא תא הקירומ ינאו ,ח”ש 11.50 :יל רמוא אוה .הריבסמ ינא
םינאממו תועבטמ דימת םישפחמ בהזה ליג ירבח קרש בל םתמש) .שקובמה םוכסה תא וכותמ
(?תורטשמ דרפיהל
יל שי םא תשפחמ ינא .יל רמוא אוה ,ח"ש 12.50 הז ,טרחתמו ,הלוכתה תא רפוס אוה
תואיצי חול תא תקדוב ,יתפילח סיכב סיטרכה תא המש ינא .תורוגא 10 םימעפ 10
אל ינאש והשמ דוע תונקל אצמא ילוא ,תותפמה תויונחב ץיצהל המוק תדרויו םיסובוטואה
ד"גאה תנחתב הפיו שדח ךכ לכ לכה ,תוענה תוגרדמב תחנב הלוע ינא תעה אובב .הכירצ
,(ץר-ץירב םירגסנה וז הפילחל םיסיכ ינש שי ,ןכ) יתפילח סיכב די המש ,םילשוריב
! ףסונ סיטרכ הנוק ינא :דימ הטילחמ ינא .רחא םוקמ םושב אלו סיכב אל .ונניא סיטרכה
יתטלחה לע דאמ החמש ינא !וב םישמתשמ אל םא דוביאל ךלוה אל סיטרכ לש וכרע ירה
הפוקב .םולשב התיבה עיגהל רקיעה .בר ןמז ינממ תולזוג תוטלחה ןורחאה ןמזב ,הריהמה
.םירשע לש רטשב תמלשמ ינאו רמוא אוה '9.50' .רנויסנפ ,יבצ רינל סיטרכ :תרמוא ינא
וליאכ ,אלמ ריחמב התיבה תעסונ ינא ,דאמ הצורמ ,חוורמהו יקנה ,סובוטואל הלוע ינא
.הריעצ בוש יתייה
חול לעו ,היה אלכ םלענ אוה ,יתאצמ אל ח"ש 12.50 לש ןושארה סיטרכה תא ,אל
.תכרובמ הנוכת הנה לכה ךסב תושימג ,םהל ריעהל ןמז יתאצמ אל ד"גא לש שימגה םיריחמה
.םהל יתרפס אל דועש הלאל רפסל השדח הישעמ יל יתחוורה ינאו
ךסב .םכתחילס תא תשקבמ ינא .וגב םירבד שי יכ ילואו יכרדכ םירחא תוזוחמל יתבחסנ
ירחאו ינפל תועשב יתיב תא םידקופה םיברה ס'הלרבב גוהנל ךיא יל וצעייתש יתיצר לכה
תודשהמ אל םא) יביבס תודשהמ םהינומהב ילא םיאבש םירבכעה לע םכל יתרפס ונמזב .תוצח
םג יל רזוע הזו הנש ינפל רזע הז .ןמשב לובט םחל תדוכלמב םישל יל םתצעיו (?ןכיהמ זא
תרצות) ילש תינועבצה תיטסלפה תדוכלמב ודכלנ םינורחאה םימויב ,הנה .הלא םימיב
התיפ תנוכיתח :קוידב דיגא ולאשת םרטב .םינוש םילדגב םירבכע (העברא) 4 (ןאוויט
.2001 לובי ,'תיזה ץע' תרצותמ תיז ןמשב הלובט תירכוב
.ומע ויתונורתפו ותקוצמב שיא שיא .רבדא אל םישותי לע
?הלרב לבא
.ייתוחוכמ הלעמל הז ,ירמגל HOMELESS ,ותייכנוק ילב ,הלרב
קירבמו קיבד לבוש ,ינולס וא ,יחבטמ תפצר לע ול חנומ ,רתוי וא דחא ,הזכ הלרב
.עדא אל ,וינפ ןאלו ,אב ןכיהמ .וירוחאמ
.עדא אל ?ימ ,ורצבמ-ותיב תא ונממ לזג ימ
םילטבומ םע ,תוילכלכ תוינכותו תוקוצמ לש םימיב ,ץיקל ביבא ןיב הלא םימיב
ירסח ילא םיאב הלאכ םימיב ,םתומיטאמ ונררחשש םירדחו ,םיעוגיפו םידיאש םע ,םידבאתמו
אל ,סונייקואה יפוח לע םי יבלכ ומכ ,ליעגמה חלה םמוריעב ,הלאכ ס'הלרב ,הלא םיתב
.םידליה ירפסמ דומחה הלרבה דוע
,יתניג יחרפ לעמ ךשוחב ותוא תרענמו טלאוט ריינ הברה ךותב הלרבה תא תחקול ינא
.יתיב תפצר לע בוש הלילה תרחמל ויטועפ תאו ותגוז תב תא ,ותוא אוצמל ידכ
וא .םיסרטניא דוגינ יא לע הארנכ תתשומ םירבכעל ס'הלרבה ןיב םולשב םויק ודה
.ורתונש ס'הלרבה תא קר האור ינאש
םהילע ךורדל תדחפמ ינא .ילש הלילה ייח תא םישבשמ HOMELESS-ה ,םינפ לכ לע
ךשוחב
.ףחרל יתלחתהו
.םכתצע תא ךירעא דאמ ,ירמגל דוביאל ךלאש ינפל זא

חמש תועובש גח

תובוגת : וגב םירבד - HOMELESS
לאימע הטיר

,ינורטקלא ראודב םהיתוצע תאו םהיתובוגת תא ילא וחלשו ורהימ םיבוט םישנא
.ירקמ וא םוזי ישיא שגפמבו ןופלטב רובידב

:ןהמ קלח ןלהל

וברתי אל ס'הלרבהש ידכ לבזה חפל רשי ס'הלרבה םע טלאוטה ריינ תא קורזל #
הלסאל רשי ל"נה תא קורזל :(הקמנה אלל) חור התואב תפסונ היצאירוו #
(רחא וא לושיב חלמ םא ןיוצ אל) חלמ םהילע עורזל #
תיבל םירחא םיקיזמו ס'הלרב לש הסינכ עונמל ידכ תותלדה דיל םידברמ חינהל #
םהלש איה – ילש הניא ךשוחב ס'הלרבה לע ךורדא אמש תוירחאה #
יפוס - ח"ש 9.5 ונה יאלמג סיטרכ לש ריחמה #
(םכידיבש הסרגב עיפוהש יפכ) "'וכו תועבטמה קנרא תא 'הקירומ' ינא" #
הנווכהו קורי האריי והשמש םורגל ושוריפ 'קריל' .ודוסי תועטב הז טפשמ–
.קנראה תא ןקורל ,ןבומכ ,התייה תיתימאה

קירבמו ןמשו לודג דחא הלרב עיפוה הבתכה םוסרפ ירחאש הלילב :שממ חטשהמ הבוגתו
אקווד – (הלש וא) ולש םיאצאצה דחא היה ונממ קוחר אל .ומצעמ הצורמ דאמ הארנו
הרוכב תעפוהב) שישה לע םיקו'גה ינש וארנ ותמועל .הזרו והשמ חנזומ ,רחרחש ,ןטק
יתססיר .סיעכהל דע םיריעצו םיזירז ,םיקירבמו םיפוקש ,םיחצחוצמ – (הנועה
הכילה לע ןמאתמ דחא דועו תויווג יתש יתאצמ רקבב .ייניעמ הניש וענמש תויומכב םתוא
.תוציפקב

.בותכה תא אורקל ונהנ יכ ופיסוה םגו וצעי םגש ויה ,ןכ