סדנהמ תשא
2003 ילויל 4
הלוהמ תיביטמיטלואו תפטלמ העונתב הפצרה לע הנורחא תילטמ הריבעמ ינא רקבב ישיש םויב
.תישפנ אל תואילב
.בבר לכמ יקנו קירבמ ךויח יל תוריזחמ תופצרמה
.היקנ הפצרמ רתוי ינמז ןיא ,הפייע הבהאב ןהל החיטבמ ינא ,ןמז הברהל אל
.תאז תעדוי ינומכ ימ
.תוגונ תובשחמו םינושמ תונויער ינמ לכ ילא םיאב תיב תודובעב הקוסע ינאשכ
'רהוט' .תיבה רהוט ןונמה תא בותכל הצור ינא 'שרגל ךשוח ונאב' לקשמ לע ,לשמל
תיארמ לש המרב ,זא םגו ,ליגרה יטסובלבה ןויקינה ןבומב אלא ,'םייפכ ןויקינ' ןבומב אל
התחונמ ימיא יל חלסת) שממ קחוש הזה יפיזיסה ץמאמהו רתויל ןמז רתונ אל .רקיעב ןיע
ילתכ ץוחמ לא ךולכלה שוריגב םיקסועה לכל יגיגח ןונמה .(ןויקינה תלא התייהש ,ןדע
.ןולחה רבעמ ץרמב םינוחיטשה תא תרענמו ,בותכל הצור ינא תיבה
ןומזפו ,םינוכנה תומוקמב Pianissimo -ל תורשפא םע ,תבחוס ,תיבצק הניגנמ םע
.תאז עבות קוסיעהש תומוקמל רזוח
.רישל יתעדי וליא
תוניגנמה לכל תנתונ .ברע דע רקובמ ,םויה לכ הרש יתייה ,רישל יתעדי וליא וה
.הצוחה ץורפל
.יב זחוא ,ותוורהל ןתינ אלש ,רישל ןואמיצ
.ימואלה ןונמהה .םיסקטב .תועיסנב .תוחמשב
.םעונב םזמזל .קורשל .רישל
.הרומתב והשמ תתל וא .והשימ םע ףלחתהל ןתינ ילוא
.תותפמ תועצהב ואב אל םגו ,טסואפ ינניא לבא
.שיש הממ תונהיל ךירצ
תויהל םג הצור תייה יאדוו ,רישל תעדי םא ,ימצע תא הטינקמ ינא ,רישל תעדי םאו
.תחצנמ וא .הניחלמ וא .םתסה ןמ העודי תרמז ?תרמז
.(התע תעל) ךתלוכי יפל המישמ וז ,קבאה תא חצנל ךירצ
.תננחתמ ינא ,רתוי םיבייח אל ,הזמ רתוי אל ,רישל םתס
.רדח לכב ךל שי וידר יטלקמ םג .ךל םירסח אל םיקסיד ,תרבג ,קסיד ךל ימיש
תיבב םיניינע המכ דוע תרגוס ינא םייתניב .הזה חישה להנתמ האלה ךכו ,האלה ךכו
.םיטלוב תומוקממ םיבבר המכ דוע הריסמו
.וידרה תא תחתופ ינא
.סדנהמה תשא לע ןוכרעמה
?םירכוז
.םויה לכו םוי םוי המוקמ לע תקבאנה סדנהמה תשא
ילא דע העיגמ התאירקו התברקמ תשאונ הקעז תאצוי ,סדנהמ תשא ינאש ועדי ךיא ,ךיא
.יביבא טסופ ןיסמח תובכש ךרד
?סדנהמה תשא לש ימויקה השואיי תא הנושארה םעפב יתעמש רקובה קר עודמו
?הכ דע דיאל החמשב יתקחצו יתינהנ המל
לש תימוהתה הדרחהו תיתרבחה התוהז לע סדנהמה תשא לש הקוצמה תא הכ דע יתעמש אל המל
?(ברעה הנותחב הקלופ היהי אל וא היהי) הלעב
Reva Of וא ROTS םשב תיעוצקמה תורפסכ העודי וז הדרח ,בגא ךרד
Traumatic Syndrome .
.תשריחכ יתייה םויה דע
.ןמזה לע לבח .םירמוא הרבחהש ךיא ,ןומיסא יל לפנ .והשמ יתנבה םויה
?הרק המ
תאו םתצרעה תא ,םדובכ תא שוכרל ידכ ילש רבעה ןמ םירבד יתרפס לומתא קרש יתרכז
.ילומ םיבשויה לש םתכרעה
.רחא וא ילכלכ ךרע רבד וא הדובע לבקל ידכ אל יתרפס
דוע םיאור וא םירכוז וא םיעדויש החוטב יתייה אל .סדנהמ תשא ינא יכ ועדיש יתיצר קר
.ילע
.יתישע המו יתייה ימ
יתייה םעפ ,תיארנ ינאש ךיא תורמל יכ ,ועדיש יתיצר
.סדנהמ תשא

.סדנהמ תשא םוש לע דוע תקחוצ יניא ,ןכל
.םש ינא םג
.ותויחל היה יוארה ןמ ,והשמ םידמולש םוי לכו .והשמ יתדמל
.בר קופיסב ילש יקנה תיבל תרמוא ינא ,יקנהמ תרמוא תאז ,הליהתהמ רתוי ינמז רבד ןיא
.וחבשי םידעוסהש ,םימעטמ המכ דוע ןיכהל ,תוינק ךורעל דוע ילעש תרכזנ ינא
.הווקמ ינא
.למגותמ אל ץמאממ רתוי לכסתמ רבד ןיא יכ