ר"ויה רבד
,יבצ רינ יבשות
.יבצ רינ תליהק לש שדחה טנרטניאה רתאל םיאבה םיכורב
תחוורל טנרטניא רתא תונבלו 2000 -ה תונש ןדיע תא ץמאל ונטלחה רפכה דעווכ
.רפכה יבשות
לע תרמושה הליהקכ ונחנא .יבצ רינ תחפשמל שדח דמימ ףיסומ הז טנרטניא רתא
תודסוממ ןימז עדימ תועצמאב םוי םויה תולועפ תא לעייל לכונ םייח תוכיא
תתומעל ,םימה תדוגאל םימולשת תמגודכ) םינווקמ םיתוריש ,ויגיצנו רפכה
םיחותפ םינוידו םיקסע סקדניא ,םינופלט רפס ,(תירוזאה הצעומלו ךוניחה
.תשרב
לחה ,ןתינש עדימה ירגאמו םיתורשה לכל רתאה תא רושקל ונדפקה םכתויחונל
,תובכרה ינמז חול עדימ לע הדפקה ךות ,ךלש קנבה ןובשח ךרד ,הלשממה ידרשממ
תוינק ,ג"בתנב תוארמהו תותיחנ , דגא יתורש ,441-ו 144 ןיעידומ יתוריש
.רפכה יבשותל עייסיש ירשפא יטנרטניא ירחסמ תורש לכו ןייל-ןוא

הרישי תרושקת ךרד ורשפאתי 'וכו טרופס ,הרשעה ,תוברת ,ךוניח יאשונב עדימ
.םורופה תועצמאב םידיקפתה ילעבל
.ןייל-ןוא וב ןייעל ולכות התעמ ,גורדיש רבוע "יבצ רינ לוק"-עדימה יפד
תוליעפ לכ תא שמשתש תיטנרטניא תיתשת ונחנה - ס"היב :רקיעה תא ונחכש אל
ימיל םירייואמ הכרב יסיטרכ חולשמ דעו ס"יב תלהנמל הינפ תורשפאמ ,רפסה תיב
.םידליה לש תדלוהה
רשפאתש המלש תיתשת םהל םג ונחנהו ונחספ אל םיפוצה תוליעפ לע םג -רינ טבש
.תאז ליג תבכש לש תויתריציה לאיצנטופ לכ תא תוצמל םהל

קוחרה רבעהמ םיירוטסיה םיכמסמו םיעוריאל עדימ תונומת רגאמ רתאה שמשי התעמ
.םויהל ןוכנ םייתליהק םיעוריאל דעו

.טנרטניאה רתא תדעו הרחבנ רתאה ןוכדע ךרוצל

ןכדעתהל ,ישיאה םכבשחמב תיבה ףדל טנרטניאה רתא תא ךופהל רתונ וישכעו
.םלועבו ץראב ,רפכב שחרתמה לכב ונתוא ןכדעלו

חלצהו הלע תכרבב
דעוה ר"וי - הגלב בד