םיקיתו ןודעומ
..... תנשב דלפנרוק תרבג ידי לע ו"ציו ןודעומכ םקוה ןודעומה
.רוויע דלי לש וכוניחל תומורת סויגב ןודעומה קסע וז הפוקתב
.הבורקה הביבסהמו בשומהמ ישילשה ליגה ינב םילבמ ובו ןודעומה ץפוש ,הנורחאל
ירבח הב תונמדזהה םג וז .שדוחה ידיליל תדלוה םוי םיגגוח ןודעומה ירבח שדוח לכב
םיצורו ובזעש רפכה יקיתו תא חראל חמש ןודעומה .םמצע תא םיגיצמ םישדחה ןודעומה
.שגפיהלו ךישמהל
.'ץיבונמלז לחר םוקמה תא תלהנמ םויכ

ןאכ ץחל ןודעומה תינכותל
םיצלמומ םירתא
:תוליעפה תועשו םימי
תורעה תינכות העש םוי
* זיירקנדלפ 8:15 ינש
* די תדובע 9:15 -
* הקימרק * ישילש
* םיפלק יקחשמ 17:30 -
שדוחב םעפ ןרתנספ רקובב יעיבר
םאתהב םימסרופמ םיכיראת
.תוליעפל
האצרה וא לויט רקובב יעיבר
* זיירקנדלפ 8:15 ישימח
םייעובשב םעפ תונמוא 9:15-11:15 -

דלפנרוק יפיצ לצא הקימרק גוח