וייח תורוק
2006 רבמטפס ,ורכזל גרבנזור דג לש ונב גרבנזור ינור אשנ םתוא םירבד ךותמ
,רקיה אבא
- ונתיאמ ךלת רשאכ יכ ,יל תרמאו תצצולתה ,ךידכנ ודלונ םרטב דוע תובר םינש ינפל
תיקיה תועינצה תאו ךתוא ריכהש ימכ - םידפסהב ץפח ךניא רוא תונש קחרמב זא הארנש רבד
. יתאלפתה אל , ךב הנומטה
ועמשי ,ךירכמו ךתחפשמ לכו ךתייערש ילבמ ונתוא בוזעל הלוכי הניא ,ךומכ תוישיא ,םלוא
.ךייחב ךרד ינבא לע

העפשוה חרכהב ךתודלי ,גרובמה דב םשב טרופקנרפ לש רברפב הינמרגב ,1918 -ב תדלונ
תמחלמב הינמרג ןולשכ רחאל םזיצאנה םידיגו רוע םרק הב הביבסב ידוהי טועימ םכתויהמ
דדוב םיתעלו ידוהי ךתויה תועמשמ יהמ - ךרשב לע ולא םינשב תדמל .הנושארה םלועה
.תירכונ הביבסב

ריבעהל ךירוהל רפסה תיב להנמ עיצה, רפסה תיבב ידוהיכ ךתקוצמ רואל 16 ליגב ךתויהב
תמק .יתבר הינמרגב ליבומ ילכ הניה תוימשיטנאה יכ תנבה – רחא רפס תיבל ךתוא
דדוב דליכ עסמה תא תלחתהו יתחפשמה אתה תא תבזע– ךייחב יתועמשמ דעצ תישעו
.ןיטסלפל

ברעב חולמ גד לש בנזו םידומיל תצק , תיאלקח הדובע תרומת ,ךתוא טלק היבחרמ ץוביק
תולטמ רחאל תולילב ךתלכשה תא דבל תמלשהו ךכב תקפתסה אל ןבומכ התא םלוא ,ישיש םוי
ירפס חותפלמ וענמנ ךידכנמ המכ ,םינש רחאלש ,ךכ ידכ דע ךתלכשה תא תבחרה , תוברה םויה
.םהל קינעהל ךכ לכ תבטיהש אבס ירועיש תא אמצב ותשו דומיל

ץוביקל הירוה תיב תא בוזעל םילשוריב הידומיל םותב הטילחהש הינוס תא תרכה ,םימיל
זאד תונויצה ךא ,הרזחבו הלופעל םיינפוא לע התוא ביכרמ תייהש ןוכנ םנמא .דוד רמשמ
.תירשפא הדוקנ לכב תידוהי תובשייתה ביצהלו "לדגמו המוח" תרות תא םשייל התייה

ץוביק תא ןושאר בלשב םתמקה " 'ד הגולפ" םשב וילע םתינמנש ןיערג תרגסמב 18 ליגב
תחפשמ יסדרפב הריכש הדובע הרקיעב התייה ץוביקב הדובעה – .הרדח תולוחב םוקי
תויטמולפידב תצליאו ץוביקה ריכזמל תינומ ,ךירושיכ תוכזב – הרדחב גרבדלוג
הדובע םויל שורג 18 תרומת םידוהי קיסעהל גרבדלוג ןודא תא ךל תינייפואה תושיחנבו
.רתוי הבר םתקופתש םיברע םידבוע םוקמב

תורטש קושב םיבבותסמ ןידע יכ םירמוא שיו ,יחכונה ומוקמב םוקי ץוביק תא םתמקה םימיל
עבק ירוגמ םתינב םתרזעב ילוא – ץוביקה ריכזמכ ךדי לע םימותח ץוביקה לש בוח
יתדה ןיאושינה דסומ תמרחה לש תלבוקמה המרונה םע תמכסה אל ,יסופיט הקיכ לבא –
.םילשוריל םתבזעו ץוביקב

םה ולא אל לבא גגה ךרד ורדח םימשגה ףרוחב ,הבלצמה קמעב הרידב ןד דלונ םשו םתנתחתה
.םכתא עינכהל ולכיש םירבדה

תמלשהל תורוטלח תצק תפסותב ,לדגמ חוטיבה תרבחב דובעל תרבע ,םישיבכ תלילס תודובעמ
תועידי טקלמכ םג תקסע ךכו האירק – ךילע ביבחה קוסיעה תא תלצינ הסנכה
.םיאשונ יפל תונותיעהמ

.לארשי לוקבו רבד ןותיעב דובעל ךממ הענמ אל ךב העובטה תויקיה םג םימיל

הינמרגמ חורבל החילצהש ךמיא םע שגפיהל הכירצ תבחרומה החפשמה יכ תטלחה , 1946 תנשב
.הקירמא םורדו הפוריא תוצראמ תוברב עסמ רחאל 1938 תנשב
םג ביכרת םייתנש ליגב יכ יתיכזו יתדלונ ינא רבכ םשו , יאוגרואב ואדיבטנומל םתעגה
. ררושה דליל םתאצמש תיקיה תננגה לא םיינפואה לע יתוא

ץורעב וידרב תירבעב ךימואנ תא רתוי רכוז ינא לבא , ןיישעת תייהנ , ואדיבטנומב
. ןושאר םוי ידמ ידוהיה
יכ הניטנגראב סרייא סונאובל תוליהבב תעסנ חספ ברעב יכ יל רוכז 1956 – תנשב
םילועש יל עדונ ךכו ,םשמ רבכ תונקל תדפקהש יבצ רינ בשומב הרידל ושלפש ששח היה
.ידוהיכ ןנוגתהל דוע ץלאיא אלו לארשיל

הינוס אמאש ןבומכ – ונתיב ןולסל לעפמה לש רוצייה תא תרבעה , הז עוריא רחאל
םירתסומ ויהי ךותיחהו הריפתה תונוכמ יכ הדיפקה , ןיאושינ תונש 66 לעמ ךתוא הוולמש
תויהל ךפה תיבב ןולסה יכ ללכ שגרוה אלש ךכ םיבצועמ תונורא ךותב הדובעה םוי םותב
.לעפמ

ךירצ ףול רשב תואספוק המכ תיבב וחכוותהש "הרבח"ה ימ ןיבהל יתלחתה רבכ , וז הפוקתב
תרכה רבכ יאוגורואב וקסרק שפונה ריעב שגפמב ,לארשיב הטילקה ךרוצל םירניטנוקב סימעהל
.יבצ רינ בשומב ובשייתהו יאוגורואמ ולעיש תוחפשמה לכ תא יל

ילופנב ינוי תליחתב. הפוריאב םישרוש עסמ ידכ ךות , יאוגורואמ ונגלפה 1958 ראורבפב
ןבומכ הז– "הצרא" םשב הינואל הבסוהש םיילייח תלבוהל הניפסל ונילע הילטיאבש
רחא םלואב ונשי םישנהו ,דחא םלואב דחי םירבג 40 ונשי וז הינואבש ךל עירפה אל
.םיעונצה ךייח לכ ךרואל םעפ ףא ךל ועירפה אל ולאכ םירבד –

גואדל ךירצ תייה רתיה ןיב , הפ םג ,רפכה ריכזמל תינומ , יבצ רינל ונעגהש רחאל
םיאב ויהש רפכה לש םיבשות םויה דע יל םירוכזו , רפכה יבשותמ קלח לש תירבעה הדובעל
.תבורעתה ןסחמב וא ףתושמה סדרפב הדובע ןתמב היצקטורפ םישקבמו תיבל ברעב

תפדעה ךא ,המנפל ךישמהל ךל עצוהו ,הינמרגל דוסיה ןרק םעטמ תוחילשל תעסנ ,1962 תנשב
יתוריש םויס תארקל םימילו דסומל הז םוחתב תכפה ,חוטיבה םוחתל תרזחו לארשיל רוזחל
.ףתושכ ךילא ףרטצאש תשקיב יאבצה

ונידלי לודיגל םיאלמ םיפתושל אמאו התא םתכפהו החפשמ תבכ הואנ יתייער תא םתלביק
אל ךידכנל תבש ילויט לע םג ,הז םוחתב םג םכירושיכ תא הטילבה םלודיגב םכתוברועמ
התוכזב יכ , ןייצא רגסומ רמאמב – הריהזהו תיטיאה ךתגיהנ םהל עירפה אלו ,תחספ
אל ןכמ רחאל הנש 30 ךשמב 50 ליגב קר הגיהנ ןוישר תלביק ךל תינייפוא תושיחנבש תורמל
.יהשלכ הנואתב ברועמ תייה אל םגו טרופר תלביק

החפשמ ןב םע תופתוש להנל תלוכיה םוחתב םג םיתש לע תכלהמ הטיסרבינוא תייהש ,הדוא
טמולפיד לש טירסתכ ךדי לע הלהונ , תאז תופתוש .וניניב הנש 30 לש םיליג רעפ תורמלו
יל רידחהל ןיפיקעבו הלועפה שפוח אולמו תויוכמס יל ליצאהל הליחתמ תעדי – ריכב
עימשהל ןותנ עגרב ךרוצ היהיש ילבמ יקסעה םוחתב םג תולהנתהל תויוצרה הדימה תומא תא
ןיכהל םינשה ךשמב תחרט הכש הטמה תדובע יכ תעדי – הקיספכ ול יאדובו ךתעד תא
.ילע ךתעד תא תיפכש ילבמ ךל םג תויוצרה תוערכהל יתוא איבת–

ןכל םדוק הקימעמ הבשחמ היהת ילש הטלחה וא הלועפ לכ ירוחאמש ,ךל התייה תחא השקב קר
ןחבמב היוגש היהתו ןכתי הבשחמה – יל תרמא .הבשחמ ילבו תוזיזפב לעפא אלו
רעפ תורמל .השעמ ינפל הטלחה/הלועפ לכ לש תוכלשהה לע בושחל בייח התא םלוא תוביסנה
יב שיש המ תא , הנש 36 ךשמב ךתוכזב תאז תופתוש החלצ ,תיתחפשמה תוברועמהו םיליגה
. רתוי דומלל חילצמ יתייהו יאוולהו ךממ יתדמל

לטנ תייה אל םעפ ףאש תורמל ,דיתעב לטנ תווהל אל ןוצר ךותמו , אמא תואירבל הגאד ךותמ
: ךתרדגהכ תרחב תונורחאה םינשה 15 תאו , םייח תרגסמ בוש תונשל תמדקה , דחא ףא לע
םג תקדצ רוחאל טבמב ליגרכו - םינגומ םירוגמל יאמצע ןפואב עיגהלו יבצ רינ תא בוזעל
הליחתב וסעכ תצק םידכנה , אמאלו ךל היוארו התואנ םייח תרגסמ לע הרמשש תאז הבישחב
.רקבל ישיש ידמ ודיפקה ךא

ךידכנ , ךתלכ הואנ , ךינב ינורו ןד ,ךתייער הינוס : הל תגאדו תבהא הכש החפשמה םשב
ןוני ןכו זרילא ןולא ינתחו גרבנזור המענ יתלכ - יחימע ,ןדיע ,לאימע , תימע ,ידע
.ךנינ זרילא רואו

רשא הבהאלו הגאדל ,ךתמכוחל ,ךיתוכילה םעונ לא, ךילא םיעגעגתמו םירכוז ,ונל רסחת התא
.ונילע תפערה

גרבנזור הינוסו דג