1918-2006 ל"ז גרבנזור רטניג - טרג דג
רשא לכו לובי אל והלעו ותעב ןתי ,וירפ רשא םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו"
('ג קוספ ,'א םיליהת) "חילצי - השעי
.וינינו וידכנ ,ותלכ ,וינב ,ותייער םיעגעגתמו םירכוז