טבשב ו"ט
רפסה תיבב טבשב ו"ט רדס ךרענ 21.1.05 ב
.גחל תודחוימ תויוליעפ םידימלתה תצעומ הכרע 25.1.05בו

רפסה תיבב טבשב ו"ט - ןאכ וצחל
! חמש גח