ץראל ךרדב ןיסוקרא תחפשמ -עסמה םויס - 3 קלח
...שדוקה
ההובג יכה ריעה , potosi - יסוטופ ריעל ונכשמהו ופלח שארה יבאכ ,םיהבגל ונלגתסה
.רטמ 4100 הבוגב תאצמנה םלועב
רקיעב םש םירוכ .הלש תורכמה תוכזב הקירמא םורדב תורישעה םירעה תחא הניה יסוטופ
.ףסכ טעמו תשוחנ ,ץבא ,לידב
הילאש הדסקו םיפגמ ,ןגמ תפילח - םירוכ ידגבב ונשבלתה .ךרדומ רויסב ונאצי תורכמל
.הרכמב וניכרד תא הריאהש שא תבהל - סנפ דמצומ
י"ע םייסיסב םילכ תרזעב דיב תעצבתמ הדובעה .קינחמו ךושח ,םישק הרכמב הדובעה יאנת
.םיריעצ םירוכ
.ךרפה תדובעב םיליחתמ הז ליגב רבכש 12-11 ינב םידלי הרכמב ונשגפ
.ןובאתה יוכידו תונריע לע הרימשב םהל תעייסמ םויה לכ ךשמב הקוק ילע תסיעל

- "ינויוא הד ראלאס" תא תוארל ,הלי'צ םע לובגה ןווכל ,היבילוב ברעמ םורדל ונכשמה
תלשבמו םיגהנ םע םיפי'ג ונרכש ,םילארשי לש הלודג הצובק ונגראתה salar de uyuni
.רבדמב םימי 5 וניליבו
.רטמ 3700 הבוגב םיאצמנ ,םלועב םיהובגהו םילודגה חלמה ימגא םה ראלאסה
ראלאסה הארמ .ותוא חולצל םיכירצ ונייה וב עוסנל ידכו הבוטרה הנועב ראלאסל ונעגה
.םיהדמ וז הנועב
.ביהרמ הארמהו חלמה ימימב םיפקתשמ םירהה לכ - "הארמה טקפא" תא שי
,תואסכה ,תוטימה .חלממ ולוכ הנבנש ןולמ - hotel del sal - ב ונל ןושארה הלילב
.חלממ לכה ,תונחלושה
,וגנימלפ :ומכ תויח ןומה ונשגפ ,ןעבצב תוביהרמה תונוגלהמו רבדמה יפונמ וננהנ
ץופנה רשבה ,בגא) .םהינזואב םימודא םינופנופ םע תומאל ןומהו ומא תופוע ,תוינוקיו
.(המאלה רשב אוה היבילובב הליכאל

תוחתור ץוב תוילולש - רטמ 5000 הבוגב אצמנש םירזייגה רתאל ונאצי רקובב םכשה
...םימחה תונייעמב הצחרה לע םג ונחספ אל...עקרקה ךותמ עקוב םידא רוטיקו תועבעבמו
.זאפ הלל - היצזיליביצל ונעגה רבדמב הנהמ םיפי'ג לויט לש םימי 5 ירחא

.ךרדה תא ומסח םישנאו תולודג םינבא לש םימוסחמ ןומה .הלק התיה אל זאפ-הלל הסינכה
- םתניחבמ "לק קשנ"ב ורחב םינאיבילובה .אישנה לש ותורטפתהמ האצותכ ועבנ םימוסחמה
.םימוסחמב
הסינכה ...דויצה לכ תא ונסמעה הילעש תינאידניא הלגע תרזעב םימוסחמה תא ונפקע
...םירצמ תאיצי ומכ התארנ זאפ-הלל
להונמש לטסוהב זאפ-הלב ונחראתה .(הריבה ריע אל ךא) היבילובב הלודגה ריעה איה זאפ-הל
ילארשי לכוא ,תירבעב טירפת ,תירבע ירבוד םירצלמ .תירבעה תרהט לע לכה ,םילארשי י"ע
... תיתיב הריואו ונעגעגתה תצק וילאש
הארממו תודחוימ די תודובעמ ,םיינוגסס םיקוושמ ,תפרוטמ תוינק תגיגחמ וננהנ
םיתיעל ...ןבג לע תוינועבצ תוליבחו ןשאר לע םיעבוכ לש בחר ןווגמ םע תוינאידניאה
...םידלי םה "תוליבח"ה

.ורפ-היבילוב לובגב אצמנ רשא םלועב הובגה םגאה - "הקאקיטיט םגא"ל ונכשמה זאפ-הלמ
...ורפב "הקאק"הו היבילובב אצמנ "יטיט"הש םירמוא םינאבילובה
...הצחרל םירק םימה ודיעו ירמע לש םרעצל ךא םילוכתו םילולצ הקאקיטיט םגא לש וימימ
תא וניאר ,םירפכב ונבבותסה .שמשה יא - "לוס לד הלסיא" ל הקאקיטיט םגאב ונגלפה
...הקניאה תאירב הלחה ונממש שודקה עלסה תאו הקניאה תפוקתמ םידירשה
.ורפל ונעגהו לובגה תא וניצח היבילובב לוזו הנהמ שדוח ירחא

"םיפצה םייא"ל ונעגהו םגאה לע רצק טייש .ינאורפה דצב ,"הקאקיטיט םגא" לע ןידע ונחנא
ונב םה ,הרמאיא םירבדמש ורואה טבשמ םינאידניא םיפצה םייאב םייח islands flotantes -
.םירחא םיטבשמ םמצע תא דדובל ידכ םייאה תא
הכר עקרקה תא םישיגרמ יאב םיכלוה רשאכ ,םישבי םינק לש תובר תובכשמ םייושע םייאה
.תינצפוקו
תריכממו םינוב םהש ונק תוריסב םיריית םיטישמ םה .תורייתמ רקיעב םיסנרפתמ יאה יבשות
.די תודובע

.cusco - וקסוקל ונכשמהו לודגה םגאהמ ונדרפנ
ריעל וקסוק תא םיכפוה םינרדומו םילאינולוק םינבמ .הקניאה תירפמיא תריב איה וקסוק
.תדחוימ
.הקירמא םורדב וניארש תופיה תחאו ריעה לש תיזכרמה רככה איה - "סאמרא הד הסאלפ"
תארקנש הטמס תאצוי הנממו ,רתוי םירקיו םירקי ןולמ יתב תורשע םירוזפ רככל ביבסמ
תא םלקדמ קיצמ דמוע הדעסמ לכ ינפלו תובר תודעסמ הכרואלש הטמס יהוז - "םיקיצמה תטמס"
..סנכהל ענכשמו טירפתה
רקבל םיאצוי ונממש דעיה איהש ןויכ הנש ידמ םיבר םיריית הילא תכשומ וקסוק
.machu picchu - "וציפ-וצאמ"ב

םירתאה לכמ םסרופמה רתאה והז .הקניאה ינב לש הדובאה םריע איה וציפ-וצאמ
.תשביב םיגולואיכראה
םירהה סכר םש לע ,"הקיתעה הגספה" אוה הקניאה רצבמ לש ירוקמה םשה .הנש 900 ןב רתאה
.רתאה הלגתנ וילעש
וא ,הקניאה לולסמ לש םימי 4 ןב קרט :וילא עיגהל ידכ םיכרד יתש שיו דדובמ דואמ רתאה
!!ויפויב םישרמ רתאה ..תבכרב ונרחב ונחנא .יצחו העש - תבכרב העיסנ
ןפואב ונתיאמ דחא לכל תובר םרתש קתרמ עסמ לש םישדוח השימח םכסמש רתאה אוה וציפ-וצאמ
..יתחפשמה אתל טעמ אלו ישיא

...הכר היהת התיחנהש םיוקמו התיבה םירזוח ונחנא םייעובש דועב
...וניתויווח תא םכמיע קולחל ונל םתרשפיאש לע הדות
...םכלש
דורמנו ודיע ,ירמע ,ילמ ,ןונמא

1 קלח -עסמה תליחת
2 קלח - עסמה ךשמה