?קנטפ והמ
.תרודכה יקחשמ תחפשמל ךייש -תיתפרצ תרודכ -קנטפ
.(תודומצ)"הקנט" (םיילגר)"הייפ"ושורפ קנטפ
.1910 תנשב תפרצב דסונ קחשמה

.םישנא ןוילימ 10 -ל 5 ןיב תפרצב םיקחשמ םויה
םינקחש 500-כ םיליעפ לארשיב
לארשיב קנטפה ינודעומ תודחאתהב םימושרה
.םירבג - םישנ-רעונ- -הגילב קלח םילטונו
,הנידמה עיבג ,םיינודעומ םירינרוט םימייקתמ ןכ-ומכ
.הפוריא תופילאו םלוע תופילא

:ןודעומה תלהנה
ר"וי-גרבנזור הואנ
ןייטשלוו ינד

םידליל קנטפ יגוח
`ח-`א התכמ לחה רפכה ידליל םיגוחה
17.00-18.00 העשמ -'א םויב
.יתא לצא המשרה

ןודעומה ירבחל תוליעפה ימי
18.00- 19.00 העשמ `א םוי- םידלי *
19.00-21.00 העשמ ינש םוי - םישנ רעונ םירגובמ *
. הביבסב םיבושיהו הצעומה ירבח לכל םיחותפ םישרגמה -םירהצה רחא ישיש םויב *