'ד התיכ
תועש תכרעמ
ו ה ד ג ב א
ןובשח ןושל היפרגואג היפרגואג הסדנה\תונמוא ןובשח
ןושל \ךרדב םינמיס םיעדמ הסדנה \תונמוא תילגנא ךרדב םינמיס ןובשח
הרות םיעדמ תילגנא תולמעתה ןובשח \ העונת ךרדב םינמיס
הרבח תולמעתה הרות הידמינא\'טמתמ הרשעה ןובשח \ העונת םיעדמ
* םיבשחמ ןובשח הידמינא\'טמתמ הרשעה תילגנא םיעדמ
* * * תוחתפמ הרות ןובשח

יקרשמ הביבא :תכנחמ
'ד םירופ תביסמ