!!!!עיגה םירופ
.םירופה תביסמ רפסה תיבב הכרענ 23.3.05-ה יעיבר םויב
...םירפואמו םישפוחמ רפסה תיבל ועיגה םידימלתה לכ
תריחב תורחת הכרענ תוליעפה תרגסמב .תונחתה תלעפהל םיארחא ויה 'ח-'ז תותיכ ידימלת
! הפיו תירוקמ יכה תשופחתה

ןדיע :בתכ
ןאכ וצחל - תופסונ תונומתל
...תושפוחמ תורומה תווצ
םירופל םירושיק