'ב התיכ
תועש תכרעמ
ו םוי ה םוי ד םוי ג םוי ב םוי א םוי *
הרות הרות הרות הפש 'מתמ הבישח הפש 1
הפש הפש הפש הרות תונמוא הרות 2
ןובשח ןובשח ןובשח ןובשח הרשעה ובשח/היצמינא 3
הרבח תדלומ םידקומ תדלומ בשחמ/ןובשח יצמינא/ןובשח 4
* טרופס םידקומ טרופס העונת םיעדמ 5
* * * * * םיעדמ 6

םחש הניד- תכנחמ
.(שארמ םאתל אנ) 12:00-12:30 ישיש םוי :םירוה תלבק
.האלמ טוקליה תלוכת עובשה ראש .ינש םויל קיתל גואדל םידימלתל ץלמומ