'ה התיכ
תועש תכרעמ
'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי *
םיעדמ םיבשחמ/תוחתפמ ןובשח הפש ןובשח היפרגואיג 1
םיעדמ תילגנא ןובשח הפש הפש המרד 2
הפש העונת םיעדמ בושיה תודלות ך"נת חטשב םיאמצע 3
הרבח ןובשח תילגנא ןובשח ך"נת טרופס 4
* היפרגואיג ך"נת ןושל תונמוא הפש 5
* טרופס * ןובשח תילגנא םיעדמ 6

2004 ןיבר סקט
םיעדמב הכורעת -המישנה תכרעמ
ןועדמ