ןועדמ
'ץיברוג לחר הרומה התחנה ,םיעדמה ידומיל תרגסמב
.תוכתמ -דמלנה אשונב ןותיע תנכהב 'ה התכ ידימלת תא
.עדימ יעטקו ץבשת ,תוחידב ,םייוסינ :ןותיעב
.םידימלתה י"ע בתכנ ןותיעה
! וארקו וסנכה

1 דומע
2 דומע
3 דומע
4 דומע