םיעדמ
.םינינעמו םינוש םיטקייורפ םידימלתה םיניכמ ,םיעדמ ידומיל תרגסמב
'ה התכ -ןועדמ ןותיע
קנע טמחש חול
'ה התכ - המישנה תכרעמ
'ח התכ - עבטב םירופ